Wydawanie dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).Szczegóły karty

USC-11 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydawanie dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Głębowska Izabela

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie odpisów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) lub           zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby
 2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.
 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Kalisza.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Parter – stanowiska nr 6 i 7 – Wypisy z aktów stanu cywilnego
tel. : 62   5049782,     5049743

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA ( NR 6 LUB 7 ) NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Termin

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika usc, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego (czyli akt sporządzono w innej miejscowości na terenie RP) - wydanie odpisu aktu nastąpić może po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Z przyczyn niezależnych od tut. urzędu termin powyższy może ulec wydłużeniu.
Jeśli wniosek złożono w tut. usc, przechowującym księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu lub zaświadczenia następuje po upływie ok. 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Termin odbioru uzgadniany jest z Interesantem w dniu złożenia wniosku.                                                                                            

Sposób załatwienia sprawy

 1. zarejestrowanie wniosku w odpowiednim rejestrze (w zależności od tego jakiego aktu dotyczy)
 2. sprawdzenie danych Wnioskodawcy i jego uprawnień do pobrania odpisu aktu bądź zaświadczenia
 3. przeniesienie aktu lub wystąpienie kierownika do konkretnego usc o przeniesienie żądanego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - czynność dokonana przez pracownika tut. urzędu
 4. wydanie żądanego dokumentu Wnioskodawcy lub przesłanie go pod wskazany adres.

Opłaty


22,- odpis skrócony lub na druku wielojęzycznym
33zł,- odpis zupełny

24zł,- zaświadczenie o braku aktu lub wpisach przy akcie
5zł,- od strony - za potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem.

17zł,- wielojęzyczny formularz dołączany do odpisu aktu stanu cywilnego

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy:  SANTANDER Bank SA 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania.
Dowód wpłaty dołącza się do podania pozostającego w usc.

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji i przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących wydawania dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)  można uzyskać pod numerem telefonu 62  5049782,    5049743,  5048503
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

UWAGA !

Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym - jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek składa się do wybranego kierownika usc.

Można go również złożyć za pośrednictwem e - PUAP ( Platformy Usług Publicznych ).

Odpisy podlegające opłacie skarbowej wystawiane są po dołączeniu do wniosku dowodu wpłaty na konto Urzędu Miasta Kalisza.

Na pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odpisu aktu ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ), zaświadczenia o stanie cywilnym lub o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wydaje się wielojęzyczny formularz, który dołącza się do w/w dokumentów urzędowych. Formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi być przedkładany jako załącznik do odpisu krajowego (zaświadczenia). Organ, któremu formularz jest przedłożony może w toku postępowania zażądać tłumaczenia przysięgłego. Wielojęzyczny standardowy formularz nie odzwierciedla treści odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

Opłata za wydanie formularza wynosi 17 zł,-

Urząd wydaje formularz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wystawienie.

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Podstawa prawna

 1. art.22, art.44-45 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.  2022 poz. 1681 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 04.04.2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U 2019 poz. 860 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-12-05 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2023-08-29 12:58:53 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-07-22 21:30:17 Przez: Gość