Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
Szczegóły karty

WGOŚ-020 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Bazela Marta, Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony przez interesanta wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, www.kalisz.pl zakładka środowisko oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20 pokój nr 30 I piętro)

Załączniki:
 1. Kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku, gdy działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
 2. Kopia dowodu stwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej itp.):
  • gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, oprócz prawa do gruntu, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję
  • gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję
 3. W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, plan zagospodarowania działki (zgodnie z projektem budowlanym) z zaznaczoną graficznie (wyraźnym obrysem – kolorem) i obliczoną powierzchnią (z rozbiciem według klas i użytków,z dokładnością do m²) gruntu do wyłączenia z produkcji rolniczej, podpisany i opieczętowany przez projektanta (w przypadku objęcia wnioskiem części działki/działek oraz gdy wniosek dotyczy gruntu rolnego klasy I, II, IIIa, IIIb). W przypadku robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę plan zagospodarowania działki (zgodnie z projektem budowlanym) z zaznaczoną graficznie (wyraźnym obrysem – kolorem) i obliczoną powierzchnią (z rozbiciem według klas i użytków,
  z dokładnością do m²) gruntu do wyłączenia z produkcji rolniczej.
  W przypadku objęcia wnioskiem całej działki - podkład geodezyjny z zaznaczoną do wyłączenia
  z produkcji rolnej działką.

 4. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora z załączonym dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika),
 5. Odpis z KRS (przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną) .


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów:  I piętro pokój nr 32 i 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. ochrony powietrza,  I piętro pokój nr 30, tel. 062 7654 408.
Nadzór (uwagi):Naczelnik Wydziału, Z-ca Naczelnika Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: I piętro pokój nr 31 30 i tel. 62 7654 406. 62 7654-414

Termin

Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, sukcesywnie, uzależniony jest od ilości wpływających wniosków.
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zezwalającej wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub umorzenie postępowania w sprawie zezwolenia na trwałe  wyłączenie z produkcji rolniczej

Opłaty

Wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz.1923 ze zm.). W przypadku załączenia do wniosku pełnomocnictwa należy dołączyć oryginał dowodu opłaty skarbowej w wysokości 17, 00 zł, która należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub na konto Urzędu Miasta Kalisza - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

W przypadku wydania decyzji z ustaleniem opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- należności i opłaty roczne.
Należności za wyłączenie z produkcji 1 ara gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wynoszą:
 • R-I gruntu pochodzenia  mineralnego i organicznego 4.371,75 zł.
 • R-II grunty pochodzenia mineralnego i organicznego 3.788,85 zł
 • R-III a grunty pochodzenia mineralnego i organicznego  3.205,95 zł
 • R-III b grunty pochodzenia mineralnego i organicznego  2.623,05  zł
 • R-IVa grunty pochodzenia organicznego i organicznego  2.040,15 zł
 •  R-IVb grunty pochodzenia organicznego i organicznego 1.457,25 zł
 • R-V- grunty pochodzenia organicznego i organicznego 1.165,80 zł
 • R-VI- grunty pochodzenia organicznego i organicznego 874,35 zł
 • Ł i Ps – I 4.371,75 zł
 • Ł i Ps – II 3.613,98 zł
 • Ł i Ps – III 2.914,50 zł
 • Ł i Ps – IV pochodzenia organicznego 1.748,70 zł
 • Ł – V pochodzenia organicznego 1.457,25 zł
 • Ps – V pochodzenia organicznego 1.165,80 zł
 • Ł i Ps – VI pochodzenia organicznego 874,35 zł

Zgodnie z art. 12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, obowiązek uiszczenia należności
i opłat rocznych, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;


2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Wszystkie załączniki winny stanowić oryginały dokumentów lub kopie potwierdzone "za zgodność z oryginałem". W  przypadku złożenia niepotwierdzonych - zwykłych kserokopii należy, oryginały przedłożyć do wglądu. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie w odpowiednim terminie od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Nazwa i rodzaj inwestycji (zamierzenia budowlanego) określony we wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej winien być spójny ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem budowlanym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 7654 408

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2409)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-12-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:16:17 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-22 19:40:43 Przez: Gość