Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. 2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Szczegóły karty

WGOŚ-030 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

 Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. 2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.


Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Bazela Marta, Bąkowski Paweł, Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

  Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał)

 • kopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. KRS, EDG)

Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32 i 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku – stanowisko ds. ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych, pokój nr 30, tel. 62 7654 408
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
I piętro, pokój nr 31 i 30, tel. 62 7654 406, 62 7654 414

Termin

  Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 
 1. Wydanie decyzji,

 2. Przyjęcie zgłoszenia,

 3. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

  Opłaty Lp. Rodzaj decyzji Wysokość opłaty skarbowej 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • 2011,00 zł duży przedsiębiorca

 • 506,00 zł podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy oraz mały i średni przedsiębiorca

2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
 • 120,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu na rachunek bankowy nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163
lub w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu: ul. Główny Rynek 20 lub ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów)

Tryb odwoławczy

  Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7654 408.

Podstawa prawna

 
 1. art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2022 r., poz. 2556 ze zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019 r., poz. 1510)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2022-12-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:20:10 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-15 12:37:08 Przez: Gość