Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.
Szczegóły karty

BSR-014 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Błaszczyk Hubert, Niełacna Arleta

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony wniosek o wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. wraz z załącznikiem nr 1 (druki znajdują się w załącznikach)

2. Faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne (faktura rozliczeniowa)

3. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

4. oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób (załącznik nr 1a )

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

* zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (kopia + oryginał do wglądu) o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (załącznik nr 1b)

* umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego (kopia + oryginał do wglądu) – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

* umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (kopia + oryginał do wglądu)– w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

W przypadku osób pobierających lub płacących alimenty:

* odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (kopie + oryginały do wglądu), a także gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

* w przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby zamieszkującej poza terytorium Polski – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kopie + oryginały do wglądu),

 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

Miejsce załatwienia sprawy

 

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.
Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet - poprzez platformę ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Odbiór informacji: przesłanie informacji o przyznaniu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r na wskazany przez wnioskodawcę we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej odbiór osobisty informacji o przyznaniu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r w Biurze Świadczeń Rodzinnych

Uwaga: Nieodebranie informacji o przyznaniu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r nie wstrzymuje wypłaty tej refundacji.

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru).
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429, 062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

 

do 30 dni - wydanie informacji o przyznaniu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r., lub decyzji odmawiającej refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Sposób załatwienia sprawy

 
 • dokument: wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r lub decyzję o odmowie przyznania refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r,

 • odbiór refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r : przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid

 • wypłata refundacji podatku Vat od opłaconej faktury za dostarczone paliwa gazowe w 2023r., będzie wypłacana po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa

Opłaty

 

Brak

Tryb odwoławczy

 
 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),

 • termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

 

Od stycznia 2023 r. dostępne jest nowe świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem jest to refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. O taką refundację mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają paliwa gazowego do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu.


Wnioskodawcą może być tylko i wyłącznie osoba, która ma zawartą umowę na dostarczenie paliwa gazowego w gospodarstwie domowym.


Wniosek o refundację podatku VAT można składać do dnia 29 lutego 2024 r., w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.
Od 1 marca 2024 roku, wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku. Wówczas trzeba wypełnić załącznik nr 4, oczywiście załączając stosowną fakturę.

Aby otrzymać ww. świadczenie należy łącznie spełniać następujące warunki:
- ogrzewać swoje gospodarstwo domowe paliwem gazowym,
- zgłosić lub wpisać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe jako ogrzewanie główne w swoim gospodarstwie domowym, Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.


- być odbiorcą końcowym paliwa gazowego (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym)

- spełniać kryterium dochodowe, które wynosi

 • 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT samotnie zamieszkująca i gospodarująca

 • 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego
  osiągnięty w 2021 r.

 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego
  osiągnięty w 2022 r.Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).UWAGA!
Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej, a także nie należy się osobom, które wykorzystują paliwo gazowe np. do gotowania w kuchni lub do podgrzewania wody użytkowej.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Podstawą przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należy firma Sygnity S.A mająca siedzibę w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, świadcząca usługę wsparcia technicznego systemu informatycznego Świadczenia Rodzinne wspierającego realizację zadania, w zakresie niezbędnym do zapewniania właściwego funkcjonowania tego systemu.

Przechowywanie danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym dane zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyznania i wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.Podstawa prawna

 
 • Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-05-19 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2023-11-10 12:33:45 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2024-05-29 03:03:17 Przez: Gość