Złożenie skargi.Szczegóły karty

WO-03 (23)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Złożenie skargi.
Historyczny

Wydział: Wydział Organizacyjny

Proces: Nadzorowanie systemu zarządzania

Właściciel: Domaradzka Katarzyna, Ludwicka Anna, Tomczyk Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Cieloszyk Marcin

Wymagane dokumenty

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, za pomocą poczty elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, a także ustnie do protokołu.

Miejsce załatwienia sprawy

Skargi w formie pisemnej można składać:
w Biurze Obsługi Interesanta – przyjmowanie i wydawanie korespondencji
ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz
w sekretariacie Prezydenta Miasta Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Szczegółowe informacje
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym,
Główny Rynek 20 II piętro, pokój 51,
tel. :+ 48  62 7654341, 62 7654 346 , e-mail: wo@um.kalisz.pl

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca.
Jeżeli odpowiedź w tym terminie nie jest możliwa, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia, o nowym terminie odpowiedzi oraz zostanie pouczony o prawie do wniesienia ponaglenia.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniesienie skargi.
 2. Pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • O tym, czy pismo jest skargą, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna;
 • Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą;
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
  - Rady Miasta Kalisza – jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa;
  - Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – jest wojewoda lub organ wyższego rzędu , w pozostalym zakresie Rada Miasta Kalisza,
  - pracowników Urzędu – Prezydent;
  - pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – kierownicy tych jednostek.
 • W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują:

  1) Prezydent w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego, w tym po godzinach pracy Urzędu do godziny 16.00. Prezydent  przyjmuje Interesantów po wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy przez komórkę merytoryczną według ustalonych zasad przyjmowania interesantów,

 • 2) Wiceprezydenci w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego,

  3) Sekretarz, Skarbnik i kierownicy komórek organizacyjnych w poniedziałki w godzinach pracy, a w pozostałe dni pracy Urzędu w ramach swoich możliwości czasowych i pilności sprawy,

  4) Pracownicy Biura Obsługi Interesantów w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00. W pozostałe dni pracy Urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana przez Prezydenta Miasta Kalisza (Wiceprezydenta Miasta Kalisza) w sprawie skargi/wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

  W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46)

Załączniki

 • WO-03-01(10) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Kalisza  [S28BW-819091814520.pdf] (69.02kB)


Historyczny

Dodany dnia: 2022-12-12 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2023-04-29 16:49:55 Przez: Cieloszyk Marcin
Generowany dnia: 2024-06-22 13:53:02 Przez: Gość