PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO, A W PRZYPADKU BRAKU PLANU NIEZALEŻNIE OD DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENUSzczegóły karty

WGK-14 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NIEZALEŻNIE OD USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO, A W PRZYPADKU BRAKU PLANU NIEZALEŻNIE OD DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Burzyńska Iwanow Agata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek właściciela(li) nieruchomości o podział nieruchomości ze wskazaniem celu podziału oraz konkretnego ustępu przepisu art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nr ewidencyjnego działki, obrębu oraz położenia działki.

Załączniki:

 1. wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – oryginały,
 2. oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości potwierdzone odpisem z księgi wieczystej lub protokołem badania księgi wieczystej sporządzonym przez wykonawcę pracy podziałowej – kserokopia – oryginał do wglądu, 
 3. mapa zasadnicza z projektem podziału nieruchomości - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania, 
 4. protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic nieruchomości,
 5. wykaz zmian gruntowych / wykaz zmian gruntowych na mapie z projektem podziału nieruchomości,
 6. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Załączniki z pozycji 3-6 muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Kalisz, ul. Jasna 2
II piętro p. 209
tel. 62 36 666 29

Termin

 • W ciągu 7 dni dokumenty przekazywane są do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta celem wyrażenia stanowiska. 
 • W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku zostanie wydana decyzja uwzględniająca otrzymane stanowisko Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta celem uzyskania stosownego stanowiska. Po uzyskaniu informacji wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości będąca podstawą do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji można składać w Urzędzie Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w pok. Nr 21 lub listownie.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza.
Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny A) – zgodnie z którymi dokumentacja nie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna


 • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-05-23 Przez: Burzyńska Iwanow Agata
Akceptowany dnia: 2023-03-16 10:53:28 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-06-13 11:32:58 Przez: Gość