ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-39 (24)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wypełniony formularz.

 2. Jedna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

  Osoba z wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami oraz w nakryciu głowy, jeśli osoba uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego przypadku.

 3. Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych osobowych–skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu.

 4. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie (tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa ).

 5. Dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub z powodu utraty dowodu osobistego –paszport do wglądu lub inny dokument ze zdjęciem.ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Należy przedstawić alternatywnie:

 1. dotychczasowy dowód osobisty (w przypadku wymiany), inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport (w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy lub z powodu utraty).

 2. dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP (osoba która nabyła obywatelstwo polskie).

 3. pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu przez pełnomocnika.
Miejsce załatwienia sprawy

 Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A , 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,11 tel. +48 62 50 49 742, +48 62 50 49 740

Termin

Jeden miesiąc – od złożenia wniosku (czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu)

Sposób załatwienia sprawy

I ETAP- złożenie wniosku

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.

 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.

 3. Sprawdź na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

II ETAP-odbiór dowodu osobistego

 1. Przedłóż dotychczasowy dowód osobistego (w przypadku wymiany). Inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport (w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy lub z powodu utraty).

 2. Przedłóż dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP (dotyczy osoby, która nabyła obywatelstwo polskie).

 3. Złóż pełnomocnictwo szczególne przy odbiorze dowodu jako pełnomocnik.

 4. Odbierz dowód osobisty i podpisz formularz odbioru.

 5. Odbierz kod PUK (wyłącznie posiadacz dowodu osobistego) i potwierdź odbiór.

 6. Ustal kody PIN1 (4 cyfrowy), PIN2 (6 cyfrowy)-tylko posiadacz dowodu osobistego w warstwie, którego zamieszczono odpowiednie certyfikaty.

 7. Jeśli chcesz szybko i sprawnie odebrać nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną bądź przygotowany na ustalenie numerów PIN .

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                                

Informacje dodatkowe

I ETAP-złożenie wniosku na dowód

1. Zasady wydawania dowodu osobistego:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12 roku życia można złożyć w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

5. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku (art. 26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych).

6. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

7. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem osoby:

- która nie ukończyła 12 roku życia;

- od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;

- od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.


II ETAP – odbiór dowodu osobistego

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun. Dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia nie uczestniczą w złożeniu wniosku i w odbiorze dowodu osobistego.

 • dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą

3. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic, kurator.

 • dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą

4. Wymagana jest obecność posiadacza dowodu, który osobiście w urzędzie odbiera kod PUK i ustala kody PIN do warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

5. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych

 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Ważne! Rodzic lub pełnomocnik odbiera tylko dowód osobisty.

Kod PUK - kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego może odebrać tylko i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby zapewnia organ gminy do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.


Informacje o nowym dowodzie osobistym:

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Uprawnia do przekraczania granic między innymi do krajów Unii Europejskiej.

2. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mieszkający na terenie Polski jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego, wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

5. E-dowód, dzięki warstwie elektronicznej, umożliwi osobie zainteresowanej używać dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Umożliwia m.in.:

- na logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

- elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

- potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu,

- spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Jeśli chcesz mieć podpis osobisty w e-dowodzie to zaznacz to we wniosku.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych-ustala się – PIN1 (zawierający 4 cyfry).

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby, a w przypadku osoby, która złożyła wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin zgodę wyraża ta osoba -ustala się PIN 2 (zawierający 6 cyfr).

Ważne ! Dowody osobiste wydane przed dniem 2 sierpnia 2021 r. oraz wydane po tym dniu są nadal ważne nie musisz go wymieniać.

Pamiętaj !!!

Zablokowanie kodu PIN:

 1. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2 - zablokuje dostęp do korzystania z danego certyfikatu.

 2. Odblokowanie jest możliwe w dowolnym urzędzie gminy lub przy użyciu specjalnej aplikacji MSWiA lub na stronie www.edowod.gov.pl .

Zablokowanie kodu PUK:

Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodu PIN1 i PIN2 a tym samym korzystania z warstwy elektronicznej dowodu ( korzystanie z warstwy elektronicznej w takim przypadku wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu ).


Utrata kodu PUK:

Posiadacz dowodu osobistego może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatów w siedzibie dowolnej gminy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671 t.j.)

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U 2021 poz. 1865)

 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  (Dz. U. 2022 poz 2000 t.j.)

 4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (t.j Dz.U. 2021 poz. 2070 ze zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-10-19 Przez: Klimaszewska Cieślak Honorata
Akceptowany dnia: 2023-03-17 07:10:28 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-06-13 10:44:14 Przez: Gość