Kaliska Karta Mieszkańca/ Kaliska Karta Rodzina 3+/ Kaliska Karta Senior
Szczegóły karty

WSSM-031 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-02-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Kaliska Karta Mieszkańca/ Kaliska Karta Rodzina 3+/ Kaliska Karta Senior

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Kowalska Martyna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 

Warunkiem otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca jest:                                                                                              - złożenie Wniosku o wydanie Karty w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych przy ul. Podmiejskiej 2a (Dworzec PKS),                                                                                                                                                            - okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość,                              - w przypadku złożenia zeznania za ostatni rok podatkowy w formie papierowej, przedstawienie:
       * potwierdzenia złożenia zeznania rocznego wydanego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu;
       * w przypadku braku takiego potwierdzenia, kserokopii pierwszej strony zeznania rocznego wydanego przez
         Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu;     

- w przypadku rozliczania się przez Internet - przedstawienie potwierdzenia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), potwierdzającego złożenie deklaracji PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,                              - w przypadku rozliczenia emerytów i rencistów - przedstawienie posiadanego formularza PIT-40A (otrzymanego z ZUS) wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego i jest to rozliczenie ostateczne (nie złożono innego zeznania podatkowego) lub przedstawienie potwierdzenia złożenia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym PIT OP, informującego o przekazaniu 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego,                                                                                                                                                                   - w przypadku rolników i członków ich rodzin, którzy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - przedstawienie dowodu wpłaty podatku rolnego w Urzędzie Miasta Kalisza wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.

Osoby ubiegające się o Kaliską Kartę Mieszkańca uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zobowiązani są dodatkowo okazać następujące dokumenty:

- emeryci i renciści - legitymację emeryta lub rencisty,

- dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole - dokument potwierdzający wiek dziecka,

- dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół – ważną legitymację szkolną,

- studenci – ważną legitymację studencką.

Wniosek o wydanie Karty można złożyć również drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.kalisz.pl/kkm.

Miejsce załatwienia sprawy

  Punkt Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
  ul. Podmiejska 2a
  62-800 Kalisz
  (Dworzec PKS),

Termin

Wniosek o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca, Kaliskiej Karty Rodzina 3+, Kaliskiej Karty Senior rozpatrywany będzie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  - wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z załącznikami składany jest w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych przy ul. Podmiejskiej 2a (Dworzec PKS),
 - wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku,
 - Karta zostanie wydana w terminie 30 dni od daty prawidłowego złożenia wniosku.

Opłaty

  Brak.

Tryb odwoławczy

  Brak.

Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:   62 504 97 86

Podstawa prawna

  1.  Uchwała Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kaliska Karta Mieszkańca",
2. Zarządzenie Nr 719/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnie 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia logo Programu "Kaliskiej Karty Mieszkańca" oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania  z "Kaliskiej Karty Mieszkańca" wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-02-05 Przez: Kowalska Martyna
Akceptowany dnia: 2023-01-05 08:15:39 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-06-22 12:12:19 Przez: Gość