Zawarcie związku małżeńskiego w USC w Kaliszu.Szczegóły karty

USC-04 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego w USC w Kaliszu.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste – do wglądu.
 2. odpis skrócony aktu urodzenia /tylko osoby urodzone poza Kaliszem/
 3. osoba rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie /jeśli poprzednie małżeństwo zawarto poza Kaliszem/
 4. osoba owdowiała: odpis skrócony aktu zgonu /jeśli zgon zarejestrowany został poza Kaliszem/
 5. dowód wpłaty opłaty skarbowej /84 zł,-/

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin


Interesanci uzgadniają indywidualnie termin zawarcia małżeństwa w USC, w dniu złożenia dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

 1. wypełnienie w urzędzie przez Interesantów druku Zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 2. sprawdzenie wypełnionego druku i przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-).
 3. ustalenie daty i godziny ślubu.
 4. wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisu aktu małżeństwa następuje w dniu zawarcia małżeństwa.

Opłaty


84 zł,- za sporządzenie aktu małżeństwa.
39 zł,- decyzja administracyjna dot. skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu - Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A – parter;
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy


Odwołania rozpatruje Sąd Rejonowy w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju, bez względu na miejsce zameldowania.
Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat / kobieta i mężczyzna /.
Sąd może zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.
Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w USC wynosi miesiąc od dnia złożenia dokumentów.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony.
Decyzję administracyjną w sprawie skrócenia terminu oczekiwania wydaje kierownik USC. Opłata skarbowa za Decyzję wynosi 39 zł,-.

Do zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC: w domu / np. inwalidzi /, w szpitalu / ciężko chorzy /, w zakładzie karnym - potrzebne są dokumenty takie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika zakładu karnego.

Wszelkich informacji odnośnie zawarcia związku małżeńskiego w USC w Kaliszu można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5049783, 62 5049789.
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.12 ust.1, art.53, art.54, art.57, art.58, art.59, art.61, art.62 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm. )
 2. art.1 § 1,art.3, art.4, art.7, art.10-15, art.25 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Z 2012, poz.788 ze zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-09 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2014-07-04 12:31:18 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-10-03 03:53:50 Przez: Gość