Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiSzczegóły karty

WF-13 (42)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Walczak Magdalena

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – oryginał.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz 

Złożenie dokumentów :

1. Biuro Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 1A, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27
2. Na adres : Urząd Miasta Kalisza, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

Termin

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji – wprowadzenie danych do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Od stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynosi 31,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w wysokości 62,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym w wysokości 58,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 
Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości :   - zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych   
- na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- lub zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Właścicielowi nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, przysługuje jedno ze zwolnień.

W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa może być uiszczona w kasach Urzędu – Biuro Obsługi Interesantów , ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w PKO BP SA 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kasach Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza.

Właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji  po raz pierwszy otrzyma informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Urzędu Miasta Kalisza przeznaczony do gromadzenia dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : PKO BP SA 03 1020 2212 0000 5202 0387 5515.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 765 44 60 .


Administratorem przetwarzania danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza.
Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,  telefonicznie:
+ 48 62 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z inspektorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,  telefonicznie:  +48 62 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożona deklaracja lub potrzeb przeprowadzenia postępowania podatkowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych. Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat. W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.)
  2. Rozdział 1, art. 1, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
  4. Uchwała Nr XXXII/474/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 9384)
  5. Uchwała nr XXXII/475/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 9385)
  6. Uchwała nr XXV/307/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2016 r., poz. 4018)
  7. Uchwała Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8333)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-10-20 Przez: Walczak Magdalena
Akceptowany dnia: 2023-01-02 08:58:53 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-06-22 12:37:45 Przez: Gość