ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH                                                   
Szczegóły karty

WGK-03 (21)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH                                                   

Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Szubert Joanna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP

1. Zgłoszenie prac geodezyjnych - pliki do pobrania.

II ETAP

1. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – plik do pobrania.


Miejsce załatwienia sprawy

ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 309-309A, tel. 062 3666626, 

Termin

I ETAP do 5 dni roboczych od dni otrzymania opłaty lub inny termin uzgodniony z wykonawcą prac geodezyjnych

II ETAP dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych;

Sposób załatwienia sprawy

1. Zgłoś pracę geodezyjną w formie papierowej  lub elektronicznej lub (po podpisaniu umowy) z wykorzystaniem systemu internetowego GEO-INFO i.Kerg lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

2. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały;

3. Przedłóż potwierdzenie dokonania opłaty i odbierz przygotowane materiały;

4. Wykonaj pracę;

5. Złóż Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;

6. Czekaj na wynik weryfikacji przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

7. Odbierz dokumenty i materiały opatrzone odpowiednią klauzulą urzędową.

Opłaty


Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A.  nr: 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Tryb odwoławczy


W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Wykonawca prac geodezyjnych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole, wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników głoszonych prac. Jeżeli w tym terminie organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac wymaga dokonania nowego zgłoszenia.

Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Wykonawcy prac geodezyjnych służy prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu oraz od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl, podgik@um.kalisz.pl,

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza.

Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Złotowskiej 27, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000, a także Asseco Data Systems S.A. – z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO.

Przechowywanie danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych: kategoria archiwalna BE 10 – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

Kategoria archiwalna A. – zgodnie z którymi dokumentacja nie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej w zgłoszeniu pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.Podstawa prawna

· art. 12, 12a-d i 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

· Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820).

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz U. z 2020 r. poz. 1316).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz U. z 2020 r. poz. 1322).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429 ze  zm.)

 

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-05-23 Przez: Lenczewska Anna
Akceptowany dnia: 2023-01-02 07:53:57 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-07-15 11:33:10 Przez: Gość