WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH (ZNISZCZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ)/
DODATKOWA TABLICA REJESTRACYJNA LUB JEJ WTÓRNIK
Szczegóły karty

WSO-21 (28)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH (ZNISZCZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ)/
DODATKOWA TABLICA REJESTRACYJNA LUB JEJ WTÓRNIK

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-21-01).

Załączniki:

 • oświadczenie o utracie tablic (tablicy) złożone pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje),
 • tablice rejestracyjne -  jeżeli zostały zniszczone

Do wglądu:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy,
 • oświadczenie o utracie tablicy/tablic rejestracyjnej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
 • przedstaw ważną polisę OC

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
• Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. +48 62 5049791

Termin

Do 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór tablic rejestracyjnych.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  40,00 zł - wtórnik tablicy rejestracyjnej na samochód, motocykl, przyczepę – 1 sztuka,
  30,00 zł - wtórnik tablicy rejestracyjnej na motorower – 1 sztuka,
  12,50 zł - znaki legalizacyjne,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:
 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. . Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Właściciel pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty albo zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych. 

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62  5049744,fax: + 48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • złożyć wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych i odebrać tablice rejestracyjne w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości - prawnej.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • odbiór tablic rejestracyjnych następuje po przedłożeniu:
  - dowodu rejestracyjnego
  - w przypadku zniszczenia 1 sztuki tablicy rejestracyjnej należy, przynieść do Urzędu komplet tablic rejestracyjnych, w celu opatrzenia ich nowym znakiem legalizacyjnym,
  - w przypadku kradzieży, zagubienia 1 sztuki tablicy rejestracyjnej należy, przynieść do Urzędu drugą tablicę rejestracyjną, w celu opatrzenia jej nowym znakiem legalizacyjnym,
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika
 • wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu – tzw. białych, przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w 2 tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczone są flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim przypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic rejestracyjnych).
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

 •  art. 74 a ust. 1 oraz ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022, poz. 988 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.2022 r., poz. 1857)
 •  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2277)

 • cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-11-18 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2022-12-30 12:12:23 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-06-13 11:33:32 Przez: Gość