Uzyskanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Kalisza oraz z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Kalisza Szczegóły karty

WKST-08 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-01-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Kalisza oraz z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Kalisza

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Bożek Artur, Kobza Dorota

Osoba Nadzorująca: Dziedziak Grażyna

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek (bez wzoru druku) Klubu adresowany do:

Prezydent Miasta Kalisza

za pośrednictwem

Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza

o wydanie wypisu z ewidencji.


Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę Klubu wraz z siedzibą,
 • datę sporządzenia pisma,
 • wskazanie przeznaczenia wypisu,
 • podpis osoby upoważnionej w statucie do składania oświadczeń woli.

W przypadku pierwszego wniosku po wyborze władz stowarzyszenia na I Walnym Zebraniu Członków do wniosku należy załączyć:

 1. Wyciąg z protokółu I Walnego Zebrania Członków dotyczącego wyboru władz,
 2. Protokół posiedzenia konstytucyjnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. Adresy zamieszkania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W przypadku zmian w składzie Zarządu/Komisji Rewizyjnej do wniosku należy załączyć:

 1. Protokół z Walnego Zebrania wraz z opisem przebiegu głosowania i uchwałami, dot. wyboru składu Zarządu/Komisji Rewizyjnej oraz innych organów statutowych,
 2. Lista obecności wraz z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.

Uwaga: Do wniosku o wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń obowiązkowym załącznikiem jest potwierdzenie dokonania wpłaty.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski do Prezydenta Miasta Kalisza składane są za pośrednictwem
Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza
,
ul. T. Kościuszki 1a, III piętro.

Termin

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku dokonuje się wypisu (w przypadku nie stwierdzenia błędów formalno - prawnych)

Sposób załatwienia sprawy

 • O możliwości odbioru wypisu zainteresowany podmiot powiadamiany jest telefonicznie
 • Wypis można odebrać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza                          ul.T. Kościuszki 1a, III piętro.

Opłaty


17 zł (siedemnaście złotych) opłata za wypis z ewidencji stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, płatna w kasie Urzędu Miasta w Kaliszu, Ratusz, Główny Rynek 20, parter lub w kasach UMK przy ul. T. Kościuszki 1a, parter, Biuro Obsługi Interesantów lub przelewem na konto:
Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20
konto: SANTANDER BANK S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163  z dopiskiem „Wypis z ewidencji klubów sportowych”

Nieuiszczenie należności skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Bez opłat - Wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Tryb odwoławczy


brak

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje uzyskać można w
Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1a, III piętro
tel.: 62 5049 704, fax.: 62 5049 701
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Uzyskanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Kalisza oraz z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Kalisza


Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261)
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-01-02 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2023-01-02 10:12:09 Przez: Dziedziak Grażyna
Generowany dnia: 2023-05-30 07:13:48 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-11-09 - 2023-01-02 10:12:09
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-11-10 12:09:51
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-03-17 - 2021-07-20 11:32:38
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-08-21 - 2021-03-17 12:55:38
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-08-21 11:26:55
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-07-23 12:43:47
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-09-18 - 2018-01-03 09:32:50
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-09-18 12:25:43
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:04:39
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-10-17 - 2015-07-09 12:45:57
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2014-07-21 - 2014-10-17 12:06:49
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-07-18 - 2014-07-22 10:36:18
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2014-07-02 - 2014-07-18 10:39:52
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2014-03-06 - 2014-07-02 09:11:20
  Przez: Marciniak Mieczysław
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2013-01-28 - 2014-03-07 11:25:49
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja