Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.Szczegóły karty

BSR-01 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-12-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
Historyczny

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Marciniak Joanna

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

1. ZASIŁEK RODZINNY:

 • wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wg obowiązującego wzoru BSR-01-01

Załączniki:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy-kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia każdego dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia, gdy ojciec dziecka jest nieznany - kopia + oryginał do wglądu,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - kopia + oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub gdy o zasiłek rodzinny wnioskuje osoba ucząca się (definicja „szkoły” w Dodatkowych informacjach), oświadczenie wg wzoru BSR-01-11,
 • zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (definicja „szkoły wyższej” w Dodatkowych informacjach), oświadczenie wg wzoru BSR-01-12,
 • polecenie przelewu przyznanego zasiłku na konto osobiste wnioskodawcy – wg ustalonego wzoru BSR-01-04,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów utraconych z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub oświadczenia wg wzoru BSR-01-13,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka– kopia + oryginał do wglądu,
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o zasiłek rodzinny – kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpisy podlegających wykonaniu orzeczeń sądu zasądzających alimenty od rodziców lub ugody sądowe zobowiązujące do alimentów w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się – kopie + oryginały do wglądu,
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierzającego wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykazującego, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne – kopia + oryginał do wglądu,
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – kopia + oryginał do wglądu,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza) – kopia + oryginał do wglądu,
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

2. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu ( co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży) - w przypadku gdy o dodatek ubiega się matka lub ojciec dziecka.

3. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego wg wzoru BSR-01-15,
 • zaświadczenie ZUS/KRUS albo oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wg wzoru BSR-01-16, w przypadku składania oświadczenia należy dołączyć imienny raport ( RMUA )osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia - kopia + oryginał do wglądu, 
 • zaświadczenie placówki ( w tym specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego) zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym wg wzoru BSR-01-17,


4. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • odpis skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – kopia + oryginał do wglądu lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – kopia + oryginał do wglądu albo
 • odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców – kopia + oryginał do wglądu.

5. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
dokumenty wskazane w pkt 1.

6. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – kopia + oryginał do wglądu.

7. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia lub gdy o dodatek wnioskuje osoba ucząca się (definicja „szkoły” w Dodatkowych informacjach), oświadczenie wg wzoru BSR-01-11,

8. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

8.1. W ZWIĄZKU Z ZAMIESZKIWANIEM W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA:

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - oświadczenie wg wzoru BSR-01-19,
 • zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, oświadczenie wg wzoru BSR-01-18,
 • zaświadczenie szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się z orzeczoną niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wg wzoru BSR-01-18,

8.2. W ZWIĄZKU Z DOJAZDEM Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY:

 • zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - oświadczenie wg wzoru BSR-01-18,

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 5

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miejskiego w Kaliszu (za potwierdzeniem odbioru),

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

 • do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie do 30 września,
 • do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 października do 30 listopada,
 • do 30 dni - wydanie decyzji w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów po 30 listopada na bieżący okres zasiłkowy,

Sposób załatwienia sprawy

 • dokument: wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu zasiłku z dodatkami lub odmowie przyznania zasiłku i dodatków,
 • odbiór zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami:
  • przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid lub
  • dostarczenie za pośrednictwem poczty do miejsca zamieszkania (w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 5),
 • termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

zasiłek rodzinny przysługuje: 

 • rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie uczącej się: pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do skończenia 21 roku życia, albo - do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - „osobie uczącej się” uczęszczającej do szkoły lub szkoły wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 623,00 zł. Możliwe jest przekroczenie kryterium dochodowego do kwoty 77,00 zł na osobę, jeżeli zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym i dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 504 zł lub 583 zł - w przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub „osoba ucząca się” pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko lub „osoba ucząca się” zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w rodzinie zastępczej albo w pieczy zastępczej. Formami pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka,placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 • pełnoletnie dziecko lub „osoba ucząca się” jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny : małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,
 • szkoła - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • szkoła wyższa – oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych,
 • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami,
 • prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego,
 • jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - oznacza to świadczenia rodzinne:
  -wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części,
  -przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  -wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia,
  -przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenia i odmówiono prawa do świadczenia,
 • dochód rodziny – to suma dochodów członków rodziny,
 • dochód członka rodziny - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, po uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego (więcej informacji dotyczących dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się poniżej),
 • dochód osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego – to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, po uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego (więcej informacji dotyczących dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się poniżej).

W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Zmiany w sytuacji dochodowej, rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczeń należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczeń, które będą do zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami. 

Uzyskanie dochodu powoduje:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania ,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Utratę dochodu powoduje:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. Poz. 672, 675 i 983)- art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

W przypadku uzyskania po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:

 • dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, oświadczenie o terminie rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • dokument o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku uzyskania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:

 • dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, oświadczenie o terminie rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy np. PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez płatnika danego dochodu;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

W przypadku utraty któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:

 • dokument świadczący o utracie któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej tj. np. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu stosunku pracy/umowy zlecenia, oświadczenie o terminie zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja lub zaświadczenie o wygaśnięciu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja/zaświadczenie o wygaśnięciu prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o utracie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez płatnika danego dochodu, zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

dokumentami stwierdzającymi WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny są m. in.:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wg wzoru BSR-01-10,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - druk oświadczenia wg obowiązującego wzoru BSR-01-02,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - druk oświadczenia wg obowiązującego wzoru BSR-01-03,
 • zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub oświadczenia wg wzoru BSR-01-13,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy (oryginał) lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (kopia + oryginał do wglądu), lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wg obowiązującego wzoru BSR-01-14,
 • umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego(kopia + oryginał do wglądu),
 • umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną) - kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (kopie + oryginały do wglądu) a także:
  - gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  - w przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby zamieszkującej poza terytorium Polski – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kopie + oryginały do wglądu),
- dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (patrz strona nr 8),
- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
dokument o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (patrz strona nr 7),
-w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
dokument określający wysokość uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (patrz strona nr 8),
• gdy rodzina otrzymuje świadczenia rodzinne lub otrzymywała świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o zasiłek rodzinny,
• w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz. 3),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 959).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieka ( Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234).

Załączniki

 • BSR-01-11(1) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.  [BSR-01-11.doc] (65.5kB)
 • BSR-01-12(1) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.  [BSR-01-12.doc] (66kB)
 • BSR-01-01(1) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  [BSR-01-01.pdf] (245.97kB)
 • BSR-01-02(1) Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-01-02.pdf] (124.98kB)
 • BSR-01-03(1) Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-01-03.pdf] (184.46kB)
 • BSR-01-04(1) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto  [BSR-01-04.doc] (67.5kB)
 • BSR-01-05(1) Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego  [BSR-01-05.doc] (69kB)
 • BSR-01-10(1) Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn.zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-01-10.pdf] (182.66kB)
 • BSR-01-11(1) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły  [BSR-01-11.pdf] (78.61kB)
 • BSR-01-12(1) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej  [BSR-01-12.pdf] (78.65kB)
 • BSR-01-13(1) Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-01-13.pdf] (120.54kB)
 • BSR-01-14(1) Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-01-14.pdf] (121.32kB)
 • BSR-01-15(1) Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego  [BSR-01-15.pdf] (122.95kB)
 • BSR-01-16(1) Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych  [BSR-01-16.pdf] (77.56kB)
 • BSR-01-17(1) Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym  [BSR-01-17.pdf] (179.06kB)
 • BSR-01-18(1) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania  [BSR-01-18.pdf] (78.8kB)
 • BSR-01-19(1) Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania  [BSR-01-19.pdf] (120.71kB)


Historyczny

Dodany dnia: 2013-12-18 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2014-06-20 08:48:51 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2023-12-04 09:48:07 Przez: Gość