Refundacja kosztów wykonania przyłączy nieruchomości

do miejskiej sieci sanitarnej.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Szczegóły karty

WGOŚ-029 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Refundacja kosztów wykonania przyłączy nieruchomości

do miejskiej sieci sanitarnej.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Janiak Dariusz, Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 

Wniosek sporządzony przez interesanta wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, www.kalisz.pl zakładka dla mieszkańców / ochrona środowiska / oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, pokój nr 29, I piętro)


Załączniki:

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku:

1 . Kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem, inne),

2 . Zgoda właściciela/li nieruchomości na wykonanie przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dokumenty wymagane po wykonaniu przyłącza:

1. Kopie (oryginały do wglądu) faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy dotacji.

2. Kopia przeglądu lub protokołu odbioru wykonanych robót, sporządzona przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

3. Kopia aktualnej umowy zawartej z PWiK Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Oświadczenie potwierdzające likwidację szamba lub też przystosowanie go, w uzasadnionych przypadkach, do gromadzenia wód opadowych.
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis przedkłada wraz z wnioskiem:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

oraz

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

lub

3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810).

Składane przez przedsiębiorców wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem zachowania wszystkich warunków uprawniających do otrzymania pomocy de minimis, w tym w szczególności:

1) przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów oraz prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L nr 352.1 z dnia 24 grudnia 2013r. z późn. zm. );

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie drogowego transportu towarów, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L nr 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.);

3) przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L nr 352.9 z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.).


Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

I piętro, pokój 29

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. eksploatacji urządzeń wodno - kanalizacyjnych, pokój nr 29, tel. 62 – 504 97 81

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 31 i 30, tel. 62 7654 406, 62 7654 414

Termin

 

I - od 2 stycznia do 31 marca, II - od 1 lipca do 31 lipca danego roku budżetowego.
Termin załatwienia sprawy – sukcesywnie, uzależniony jest od liczby wpływających wniosków,
Termin ostateczny załatwienia sprawy:

Do końca grudnia każdego roku.

Sposób załatwienia sprawy

 

1. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od: podpisania umowy dotacji, pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska potwierdzającej wykonanie zadania.

2. Umowa, o przyznaniu dofinansowania zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a ubiegającym się o dofinansowanie (podpisanie umowy będzie się wiązało z osobistym stawieniem się w tut. Wydziale i przedłożeniem do wglądu dokumentu stwierdzającego tożsamość),

3. Przelanie przyznanej kwoty na rachunek bankowy ubiegającego się o dofinansowanie; w przypadku braku konta bankowego – wypłata w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, parter.

Opłaty

 

Brak

Tryb odwoławczy

 

Nie przewidzianoInformacje dodatkowe

  brak

Podstawa prawna

 

Uchwała NR XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Załączniki

Dodany dnia: 2022-10-19 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-10-20 09:49:04 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-22 21:04:02 Przez: Gość