Szczegóły karty

WGOŚ-028 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Baszczyńska Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 

Wniosek wg wzoru.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32

Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień:

I piętro, pokój nr 33, tel. 062 7654-404

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 31, tel. 062 7654 406.
Termin

 

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 

Decyzja administracyjna.
Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbiór osobisty.

Opłaty

Opłaty

 

82,00 zł

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1A lub przelewem na konto Urzędu Miasta Kalisza na numer rachunku bankowego:

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

 

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta M. Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi M. Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania.Informacje dodatkowe

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 765 44 04.

Podstawa prawna

 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. nr 135, poz. 909 ze zm.)

4) Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 ze zm.)

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:20:03 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-05-23 22:47:58 Przez: Gość


Historia zmian

  1. Zmieniono: 2022-10-19 - 2024-01-31 11:20:03
    Przez: Bąkowski Paweł
    Poprzednia wersja