Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Szczegóły karty

WGOŚ-07 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Suska Jolanta, Zborowska Magdalena

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

  • Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki:

  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  • udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną 
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisku ds. gospodarki odpadami, pokój nr 35, tel. 62 7654 409

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. nr 32, tel. 62 7654 406, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, I piętro pok. 34, tel. 62 7654 405

Termin

Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Decyzja.
  2. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

107 zł - Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek:
Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20
nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
albo w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów) lub Główny Rynek 20

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul.Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 409.

Podstawa prawna

  1. art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., Poz. 1289).
  2. Uchwała nr XXIX/382/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-06-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-10-20 09:50:46 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-06-22 12:06:25 Przez: Gość