Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.Szczegóły karty

WKST-06 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-01-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Bożek Artur, Kobza Dorota

Osoba Nadzorująca: Dziedziak Grażyna

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek (bez wzoru druku) Komitetu Założycielskiego do Prezydenta Miasta Kalisza o wpisanie stowarzyszenia do ewidencji, 
 2. Protokół Zebrania Założycielskiego z podjętymi uchwałami w sprawie:
  a) powołania stowarzyszenia,
  b)uchwalenia statutu,
  c)powołania Komitetu Założycielskiego,
 3. Statut stowarzyszenia w 3 egz.
 4. Lista członków założycieli ( min. 7 pełnoletnich osób, imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, podpis).
 5. Umowa najmu pomieszczenia na siedzibę stowarzyszenia
 6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wpisanie stowarzyszenia do ewidencji.

Uwaga: wszystkie dokumenty powinny być oryginałami lub notarialnie potwierdzonymi kopiami.

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski, adresowane do Prezydenta Miasta Kalisza, składane są za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, III piętro.

Termin

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku dokonuje się wpisu (w przypadku nie stwierdzenia błędów formalno - prawnych)

Sposób załatwienia sprawy

Stowarzyszenie/wnioskodawca otrzymuje decyzję.

Opłaty


Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za wydanie decyzji, płatna w kasie Urzędu Miasta w Kaliszu, Ratusz, Główny Rynek 20, parter lub w kasach UM przy ul. T. Kościuszki 1a, parter, Biuro Obsługi Interesantów lub przelewem na konto:
Urząd Miasta w Kaliszu, Główny Rynek 20
konto: SANTANDER BANK S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163
z dopiskiem „Wpis do ewidencji „ks”.

Nieuiszczenie należności skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Wnioskującemu przysługuje prawo odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. T. Kościuszki 1a, piętro III
tel.: 62 5049 704, fax.: 62 5049 701
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Uzyskanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Kalisza oraz z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Kalisza

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-01-02 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2023-01-02 10:17:04 Przez: Dziedziak Grażyna
Generowany dnia: 2023-05-30 06:56:38 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-11-09 - 2023-01-02 10:17:04
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-03-17 - 2022-11-10 09:15:24
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-03-17 - 2021-03-17 13:10:46
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-08-21 - 2021-03-17 12:55:29
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-08-21 11:26:30
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-07-23 12:43:15
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-09-18 - 2018-01-03 09:32:58
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-09-18 12:25:33
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:04:25
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-10-17 - 2015-07-09 12:21:20
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2014-08-19 - 2014-10-17 12:06:45
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-07-18 - 2014-08-19 12:59:48
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2014-07-02 - 2014-07-18 10:39:42
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2014-03-06 - 2014-07-02 09:11:13
  Przez: Marciniak Mieczysław
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2013-01-28 - 2014-03-07 11:25:39
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja