Zmiana imienia lub nazwiska.Szczegóły karty

USC-15 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-05-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zmiana imienia lub nazwiska.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

1. pisemny wniosek  osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub/oraz nazwiska zawierający:
   a) dane osoby, której zmiana dotyczy:
    - imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe
    - wskazanie kierownika usc, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeśli zmiana będzie dotyczyła
      tego aktu
    - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności - zwany "numerem PESEL"
   b) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
   c) uzasadnienie wniosku
   d) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska
       będzie ich dotyczyła
   e) adres do korespondencji wnioskodawcy
   f) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika
       usc lub nie została wydana już decyzja odmowna
2. dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 37 zł,-
3. dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport ) - do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter , stanowiska nr 6 i 7 – Odpisy aktów stanu cywilnego
tel. : 62   5049782,    5048503,   5049743,      5049783,      5049789

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego ( np. aktu urodzenia ) wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska nastąpić może po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych ( Bazy Usług Stanu Cywilnego ) - tzn. po upływie od 7 - 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

I etap

1. interesant składa - osobiście - pisemny wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający dane określone          w ustawie

2. urzędnik sprawdza dostępność niezbędnych aktów stanu cywilnego w komputerowym Systemie Rejestrów             Państwowych

3. kierownik usc przenosi niezbędne akty lub wnioskuje o ich przeniesienie do Systemu Rejestrów Państwowych       ( Bazy Usług Stanu Cywilnego )


II etap

1. kierownik lub z-ca kierownika wydaje decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska bądź o odmowie zmiany                  

2. wnioskodawca potwierdza odbiór decyzji.

Opłaty

37 zł,- za wydanie decyzji administracyjnej

Opłata skarbowa uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza nr:          PKO BP S.A   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu
62   5049789,   5048503,    5049782,    5049783
mail - usc@um.kalisz.pl
fax - 62 5049797

UWAGA!

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc.

Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika usc, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności  politycznej, społecznej albo wojskowej chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Zmienione nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany niezbędne jest wyrażenie zgody przez dziecko.


ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


Podstawa prawna

 1. art. 2 – 13 Ustawy z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska ( Dz. U.  2020 poz. 707 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-10-20 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2022-09-22 07:01:34 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-07-22 20:52:56 Przez: Gość