Rejestracja zgonów.Szczegóły karty

USC-10 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-09-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja zgonów.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Matyjasz Marta

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza lub inną osobę do tego uprawnioną, z określeniem danych osobowych, daty i godziny zgonu lub znalezienia zwłok oraz miejsca zgonu  - oryginał
 2. dokumenty tożsamości ( dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej oraz osoby zgłaszającej zgon ) – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 33 – Rejestracja Zgonów
tel. : 62 5049749

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA ( POK. NR 33 ) NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Termin

Akt zgonu sporządza się w dniu w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Odpis skrócony aktu zgonu / 1 nieodpłatny egzemplarz / wydawany jest w dniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie.

Jeżeli zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)  niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji, osobie zgłaszającej zgon wydane zostaną z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. sporządzenie protokołu zgłoszenia zgonu
 2. weryfikacja danych osobowych
 3. sprawdzenie poprawności danych umieszczonych w protokole
 4. podpisanie protokołu przez osobę zgłaszającą i kierownika lub z-cę kierownika usc
 5. sporządzenie  aktu zgonu
 6. wprowadzenie niezbędnych aktów stanu cywilnego ( np. urodzenia, małżeństwa ) lub wystąpienie do właściwego usc o przeniesienie tych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych ( Bazy Usług Stanu Cywilnego .                                                                                                                                                     Kierownik usc rejestrujący zgon dokonuje również wymeldowania osoby zmarłej z miejsca stałego zameldowania oraz sporządza przypiski o zgonie w aktach dot. osoby zmarłej.

UWAGA!

W celu właściwego sporządzenia aktu zgonu niezbędne jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty zgonu, z określeniem przede wszystkim danych osobowych osoby zmarłej, daty i godziny oraz miejsca zgonu  (znalezienia zwłok )


Opłaty

Brak – w chwili rejestracji zgonu.
22zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu zgonu lub na druku wielojęzycznym
33zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów - ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter,
lub na rachunek bankowy:  PKO BP S.A   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołania od decyzji składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do wojewody wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z Ustawą z dn. 04.04.2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na pisemny wniosek osoby uprawnionej, wydaje się wielojęzyczny formularz, który dołącza się do odpisu. Organ, któremu formularz jest przedłożony może w toku postępowania zażądać tłumaczenia przysięgłego. Wielojęzyczny standardowy formularz nie odzwierciedla treści odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

Opłata za wydanie formularza wynosi 17 zł,-

Urząd wydaje formularz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania zgonu można uzyskać pod
numerem telefonu 62    5049749,     5049789,     5049783
mail: usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.22, art. 92-95 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. 2021 poz. 709 z późn. zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2022-09-21 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2022-09-22 07:00:30 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-06-22 13:30:18 Przez: Gość