Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Miasta Kalisz
Szczegóły karty

WSSM-022 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-03-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Miasta Kalisz

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Pawełczyk Agnieszka, Szukalska Anna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 •   wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów
Dokumentny do wglądu:
 • umowa o świadczenie usług zawarta z dziennym opiekunem

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
I piętro, pokój nr 104 nr tel. 0627654488

Termin

  w terminie 7 dni od złożenia wniosku,

Sposób załatwienia sprawy

1. Wnioski: o wpis do Wykazu, zmianę danych w Wykazie oraz o wykreślenie z Wykazu są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Wniosek o wpis do Wykazu zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;

5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;

6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;

7) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;

8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.

3. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 2, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.
4. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,

5.W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.

6. Prezydent Miasta Kalisza sprawuje nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

 

Opłaty

  brak

Tryb odwoławczy

  brak

Informacje dodatkowe

  brak

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2023r., poz. 204 )

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-10-18 Przez: Rapała Renata
Akceptowany dnia: 2023-03-09 08:50:16 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-15 11:41:50 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-16 - 2023-03-09 08:50:16
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-13 - 2021-07-16 11:02:16
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-04-12 - 2021-07-16 10:26:47
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja