POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDUSzczegóły karty

WSO-44 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDU
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Strychalski Michał

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku wymeldowania – podanie-wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego ( szczegółowo opisana sytuacja )
  • kserokopia tytułu prawnego do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie ( podanie-wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu )
  • inne dokumenty stanowiące dowód w sprawie np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, wyrok o rozwiązaniu stosunku najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania lokalu, wypowiedzenia umowy najmu, protokoły wykonania eksmisji przez komornika ( kserokopie dokumentów )
 2. W przypadku zameldowania :
  a. wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego
  b. wniosek o zameldowanie ( szczegółowo opisana sytuacja )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1 , 62 – 800 Kalisz
IV piętro, pokój 415 – pracownik merytoryczny ( st. do spraw postępowań administracyjnych )
tel. : 62 76 54 494

Termin

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego – wyjaśniającego – zakończonego wydaniem decyzji nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania ; istnieje możliwość przedłużenia postępowania do dwóch miesięcy a w przypadku skierowania sprawy do Sądu o ustanowienie kuratora – do czasu zakończenia sprawy sądowej

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przygotowanie podania/wniosek o wymeldowanie lub zameldowanie.
 2. Złożenie podania/ wniosku wraz z załącznikami.
 3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. przesłuchanie strony i świadków, ustalenie miejsca pobytu osób, których dotyczy wniosek) – każda sprawa o wymeldowanie lub zameldowanie wymaga indywidualnego i wnikliwego postępowania.
 4. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub zameldowaniu.
 5. Po uprawomocnieniu – wykonanie decyzji poprzez naniesienie zmian w systemie ewidencji ludności

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa tytułem wydania decyzji administracyjnej

Opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza nr.  PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie W.S.O przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z prowadzeniem postępowań można uzyskać
pod numerem telefonu 62 76 54 494
mail wso@um.kalisz.pl
fax 62 50 49 745

Podstawa prawna

 1. Rozdziały od I do XIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.)
 2. art. 31 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021 poz. 510 ze zm.)
 3. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 1546 ze zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-07-20 Przez: Dolak Klaudia
Akceptowany dnia: 2022-09-20 07:31:03 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-04-20 13:11:03 Przez: Gość