Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Szczegóły karty

WK-037 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plik do pobrania).

Załączniki:

 1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.

 2. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

 3. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 4. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (plik do pobrania).

 5. Dowód uiszczenia opłaty.

 6. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Skompletuj dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. Odbierz zezwolenie.

Opłaty

1. Opłaty administracyjne:

 • za wydanie zezwolenia (w zależności od ważności zezwolenia):
  • na obszar gminy:

   - do 1 roku - 50 zł

   - do 2 lat - 75 zł

   - do 3 lat - 100 zł

   - do 4 lat - 125 zł

   - do 5 lat - 150 zł
  • na obszar powiatu:

   - do 1 roku - 125 zł

   - do 2 lat - 150 zł

   - do 3 lat - 175 zł

   - do 4 lat - 225 zł

   - do 5 lat - 275 zł

  • na obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:

   - do 1 roku - 175 zł

   - do 2 lat - 200 zł

   - do 3 lat - 225 zł

   - do 4 lat - 275 zł

   - do 5 lat - 300 zł

 • za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę można wnieść:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu

Santander Bank S.A - nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154  – opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

2. Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)

Opłatę można wnieść:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto

Urzędu PKO Santander Bank S.A - nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo - zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób"

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 723 183 001, 62 504 97 36 fax: +48 62 5049745 e-mail: wk@um.kalisz.pl.

 • Opłatę za udzielenie zezwolenia należy uiścić przed złożeniem wniosku.

 • Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

 • Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia i odebrać zezwolenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • Możliwe jest doręczenie zezwolenia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z zezwoleniem może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost. Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).

 2. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2018 r., poz. 202).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2017 r., poz. 1605).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-09 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-09 13:07:50 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-23 21:36:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-01-09 13:07:50
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-09-16 - 2024-01-09 10:45:17
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja