Uzyskanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własneSzczegóły karty

WK-035 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

 •  Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (plik do pobrania).

Załączniki:

 1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (plik do pobrania).

 2. Wykaz pojazdów (plik do pobrania).

 3. Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów.

 4. Wydruk z CEIDG / KRS-u.

 5. Dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Skompletuj dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. Odbierz zaświadczenie.

Opłaty

1. Opłaty administracyjne:

 • Opłata za udzielenie zaświadczenia: 500 zł
 • Opłata za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia: 100 zł

Opłatę można wnieść:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu

Santander Bank S.A - nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 – opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia na potrzeby własne

2. Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)

Opłatę można wnieść:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu

SANTANDER BANK S.A. - nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zaświadczenie na potrzeby własne” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – zaświadczenie na potrzeby własne”.

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 504 97 36, 723 183 001 fax: +48 62 5049745 e-mail: wk@um.kalisz.pl.
 • Prezydent Miasta Kalisza jest organem właściwym w sprawie wydania zaświadczenia przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarze miasta Kalisza

 • Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Opłatę za wydanie zaświadczenia należy uiścić przed złożeniem wniosku.

 • Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

 • W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu należy również dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.

 • Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia i odebrać zaświadczenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • Możliwe jest doręczenie zaświadczenia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z zaświadczeniem może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost. Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 961)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-09 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-09 13:08:28 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-23 22:42:33 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-01-09 13:08:28
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-09-14 - 2024-01-09 10:44:42
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja