Szczegóły karty

WGOŚ-027 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-09-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward, Starzonek Marta

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1 egz).

We wniosku należy zamieścić następujące informacje:

  • KTO wnioskuje (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS, telefon)

  • CO ma być realizowane (budowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania,... )

  • KWALIFIKACJA przedsięwzięcia wg rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: § .... ust. ... pkt. ... lit. ...

  • GDZIE będzie realizowane przedsięwzięcie (obręb, numery ewidencyjne działek, adres).

 • Załączniki do wniosku:


 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu - kartę informacyjną przedsięwzięcia
  (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),

lub

Karta informacyjna przedsięwzięcia
(dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 4 egzemplarze.

2. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez Prezydenta Miasta Kalisza, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.

3. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1.

4. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.

5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

6 .Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisy z rejestru gruntów. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia wypisu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

7.Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

8.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu).
Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Organem prowadzącym postępowanie jest Prezydent Miasta Kalisza, reprezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Miejscem składania dokumentów jest Urząd Miasta Kalisza, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Ratusz, I piętro, pokój 32).

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska, pokój nr 30, tel. 62 7654 414

Nadzór (uwagi) - Naczelnik Wydziału lub Kierownik Ochrony Środowiska I piętro, odpowiednio: pokój nr 31 lub 30, tel. 62 7654 406 lub 62 7654414.

Organami współdziałającymi (opiniującymi i uzgadniającymi) są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy)

Termin

 

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

(Czas załatwienia sprawy zależy przede wszystkim od czasu prowadzenia postępowań wyjaśniających przez współdziałające organy administracji. Do terminów określonych w przepisach, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów).

Sposób załatwienia sprawy

 

Decyzja administracyjna przesyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

 

205 zł - opłata skarbowa za decyzję z wyjątkiem podmiotów zwolnionych z opłaty.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa.

Opłatę można wnosić:
- gotówką w kasach Urzędu Miasta (ul. Główny Rynek 20 lub ul. Tadeusza Kościuszki 1A)

- przelewem na nr konta: nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440, Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, ze wskazaniem przedmiotu opłaty: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna
i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Informacje dodatkowe

 

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienia §2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienia §3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 414.

Wypis z ewidencji gruntów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, tel. 62 3666 613..

Mapę ewidencyjną można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, ul. Jasna 2, tel. 62 3666 613.

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. w Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Załączniki

Załączniki

Dodany dnia: 2022-09-13 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-10-18 08:20:19 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-13 14:20:55 Przez: Gość