UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

##Nazwa kartySzczegóły karty

WGOŚ-026 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-09-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

##Nazwa karty

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward, Starzonek Marta

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1 egz).

We wniosku należy zamieścić następujące informacje:

  • KTO wnioskuje (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS, telefon)

  • CO ma być realizowane (budowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania,... )

  • KWALIFIKACJA przedsięwzięcia wg rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: § .... ust. ... pkt. ... lit. ...

  • GDZIE będzie realizowane przedsięwzięcie (obręb, numery ewidencyjne działek, adres).

 • Załączniki do wniosku:


 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu - kartę informacyjną przedsięwzięcia
  (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),

lub

Karta informacyjna przedsięwzięcia
(dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 4 egzemplarze.

 1. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez Prezydenta Miasta Kalisza, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 2. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1.


 1. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.


 1. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisy z rejestru gruntów. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia wypisu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.


 1. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.


 1. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.


 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu).

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Organem prowadzącym postępowanie jest Prezydent Miasta Kalisza, reprezentowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Miejscem składania dokumentów jest Urząd Miasta Kalisza, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Ratusz, I piętro, pokój 32).

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska, pokój nr 30, tel. 62 7654 414

Nadzór (uwagi) - Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, I piętro, odpowiednio: pokój nr 31 lub 30, tel. 62 7654 406 lub 62 7654414.

Organami współdziałającymi (opiniującymi i uzgadniającymi) są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy)

Termin

 

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

(Czas załatwienia sprawy zależy przede wszystkim od czasu prowadzenia postępowań wyjaśniających przez współdziałające organy administracji. Do terminów określonych w przepisach, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów).

Sposób załatwienia sprawy

 

Decyzja administracyjna przesyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

 

205 zł - opłata skarbowa za decyzję z wyjątkiem podmiotów zwolnionych z opłaty.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa.

Opłatę można wnosić:
- gotówką w kasach Urzędu Miasta (ul. Główny Rynek 20 lub ul. Tadeusza Kościuszki 1A)

- przelewem na nr konta: nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440, Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, ze wskazaniem przedmiotu opłaty: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna
i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Miejsce złożenia odwołania:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Ratusz, I piętro, pok. 32, lub listownie.

Informacje dodatkowe

 

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienia §2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienia §3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 414.

Wypis z ewidencji gruntów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, tel. 62 3666 613..

Mapę ewidencyjną można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, ul. Jasna 2, tel. 62 3666 613.

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Załączniki

Dodany dnia: 2022-09-12 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-09-12 12:27:21 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-15 11:37:29 Przez: Gość