Nadanie numeru PESEL dla obywateli UkrainySzczegóły karty

BSO-021 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 
 1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

 2. Do wglądu: paszport, akt urodzenia, dowód ukraiński.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,11 tel. : +48 62 5049742, +48 62 50 49 740

Termin

 

Potwierdzenie nadania numeru PESEL wydawane jest w dniu zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy


 1. Przyjęcie wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

 2. Wydanie potwierdzenie nadania numeru PESEL.

 

Opłaty

  Brak – potwierdzenie nadania numeru PESEL zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

 

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spraw związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 742, +48 62 50 49 740.

Każdy obywatel Ukrainy, objęty specustawą tj. ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zobowiązany jest uzyskać numer PESEL.

Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy również muszą złożyć ponownie wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy. Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu taka osoba będzie mogła ubiegać się o świadczenia pieniężne.

Można z wnioskiem o nadanie numeru PESEL zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych.

Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś(-aś) do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Twoim kraju, możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi Ci skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

WAŻNE

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez wstępnej rejestracji przez Straż Graniczną i nie posiadają żadnego potwierdzenia dotyczącego wjazdu na terytorium RP mają 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL.

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub

 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

 • przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Twoim kraju.

Tożsamość składającego wniosekzostanie potwierdzona na podstawie posiadanych dokumentów - dowód, paszport, karta Polaka i inne lub w przypadku braku na podstawie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. Podpisanie wniosku o nadanie nr PESEL jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.

O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy którzy:

posiadają:

 • zezwolenie na pobyt stały

 • zezwolenie na pobyt czasowy

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • status uchodźcy

 • ochronę uzupełniającą

 • zgodę na pobyt tolerowany

 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych

 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych

złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub ktoś złożył taki wniosek w ich w imieniu;

zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje dotyczą.

Wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni

W przypadku wyjazdu z terytorium Polski w ramach granic wewnętrznych strefy Schengen obywatel Ukrainy może złożyć w dowolnym urzędzie gminy oświadczenie o wyjeździe z terytorium Polski, co skutkuje zmianą statusu UKR. Jeżeli osoba, której nadano numer PESEL potwierdzi, że jej pobyt poza granicami Polski nie trwał dłużej niż 30 dni status UKR może zostać przywrócony.

Podstawa prawna

 
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 t.j.)

 2. Ustawa z dnia 24.09.2010. r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2022 poz. 1191 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:55:10 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-23 21:40:18 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-02 - 2024-01-29 10:55:10
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-03-02 - 2023-05-12 09:28:24
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-01-19 - 2023-03-02 08:44:40
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja