Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych.Szczegóły karty

WF-06 (47)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-07-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Szuławy Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (WF – 06-1)

Załączniki:

 • w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości w formie umowy kupna-sprzedaży lub darowizny, podziału majątku wspólnego lub rozszerzenia wspólności majątkowej oryginał lub odpis aktu notarialnego;
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości lub podziału majątku - postanowienie sądu w sprawie zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego z datą prawomocności (dokładna data uprawomocnienia się postanowienia);
 • w przypadku nabycia nieruchomości przez zasiedzenie - prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości;
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze licytacji - postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości;
 • w przypadku zgonu osoby posiadającej tytuł prawny do władania nieruchomością i brakiem rozstrzygnięcia sprawy spadkowej - akt zgonu, oryginał do wglądu;
 • w przypadku zakończenia budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku - zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania lub decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania;
 • w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego, zmianie sposobu wykorzystywania obiektu budowlanego, umieszczeniu, zamontowaniu lub wykonaniu budowli - zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania lub decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i zaświadczenie o przyjęciu obiektu budowlanego do użytkowania;
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – PIT 7 (decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej);
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości (grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków)– Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu potwierdzające fakt indywidualnego wpisu do rejestru zabytków oraz utrzymanie i konserwacje zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części służących działalności leśnej - pismo zawierające: dane osobowe podatnika, datę, oznaczenie organu podatkowego, treść żądania oraz wypis z rejestru gruntów i decyzje w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego lub decyzje w sprawie wymiaru podatku leśnego (gdy grunty leśne położone są poza granicami miasta Kalisza);
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tytułu wykonania remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką - pismo zawierające: dane osobowe podatnika, datę, oznaczenie organu podatkowego, treść żądania, faktury lub rachunki potwierdzające wydatki poniesione przez podatnika na wykonanie remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką, protokół zakończenia robót;
 • w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, zmniejszenia, zwiększenia lub nie zajmowania powierzchni użytkowej na prowadzenie działalności gospodarczej, a także zmiana miejsca wykonywanej działalności gospodarczej - umowy najmu, użyczenia, dzierżawy lub ich rozwiązanie oraz oświadczenia: o oszacowanej wartości budowli (WF – 06-2), o nie wykazywaniu nieruchomości w księgach rachunkowych (WF – 06-3) lub o braku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą (WF – 06-4), druki oświadczeń dostępne w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko 26;
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika - Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej;
 • w przypadku, gdy jest ustanowiony administrator nieruchomości - umowa o administrowanie nieruchomością;
 • w przypadku dzierżawienia nieruchomości od Skarbu Państwa lub Miasta Kalisz - umowa dzierżawy;

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza,
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

Biuro Obsługi Interesantów, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26, tel. 062 5049716  

Termin

Do 1 miesiąca od złożenia dokumentów w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających opinii innych organów i sądów termin wydłuża się, a podatnik zostaje powiadomiony o przesunięciu terminu załatwienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 • Podatnik otrzymuje decyzje, która kończy prowadzone postępowanie.
 • Odbiór osobisty decyzji lub doręczenie przez gońców lub pocztę.

Opłaty

 • 17zł opłata skarbowa - w przypadku gdy podatnik wyznacza pełnomocnika nie będącego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem
 • Opłata może być uiszczona w kasie - Biuro Obsługi Interesantów ul. Tadeusza Kościuszki 1A oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w PKO BP SA 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440  „za złożone pełnomocnictwo”

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  · listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  · telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  · e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

  · listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  · telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  · e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.

  Przechowywanie danych.

  Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:

  · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,

  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  · prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • Zgodnie z treścią art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 062 7654459, 062 5049764 lub 062 7654449.

Nieruchomość – oznacza wydzielony obszar ziemi wraz z budynkami oraz innymi urządzeniami na nim wzniesionymi. Obejmuje także zasoby naturalne znajdujące się pod jej powierzchnią (lub lustrem wody), a także przestrzeń nad nią.

Budynek
– obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla
– każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu, wagi samochodowe, rampa, wiata, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, pomniki oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

Tytuł prawny
– to akt własności lub dokument potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z nieruchomości

Strona – każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek

Podatnik
– osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny lub władająca nieruchomością

Prawomocność – data uprawomocnienia się postanowienia.

Zasiedzenie – sposób nabycia prawa własności do nieruchomości wskutek upływu czasu.

Wstępni – osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej. Są to przodkowie danej osoby: jej rodzice, dziadkowie i pradziadkowie itd.

Zstępni – osoby spokrewnione w linii prostej. Są to potomkowie tej samej osoby : jej dziecko, wnuk, prawnuk itd.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1452).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Rozdział 1, art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, kol. 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).
 4. Uchwała Nr XXXII/469/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r., poz. 9381).
 5. Uchwała Nr XXXII/471/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  nowo wybudowanych  budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r., poz. 9383).
 6. Uchwała Nr XLV/619/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8325);

 7. Uchwała Nr XXXII/470/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r., poz. 9382).
 8. Uchwała Nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324);

 9. Uchwała Nr XLVI/641/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 9207);

 10. § 1 pkt 1-4rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

  Załączniki


  Historyczny

  Dodany dnia: 2022-07-12 Przez: Szuławy Katarzyna
  Akceptowany dnia: 2022-08-09 12:25:36 Przez: Frąckowiak Krystyna
  Generowany dnia: 2024-06-22 13:34:00 Przez: Gość