Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Szczegóły karty

WK-032 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

 
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (plik do pobrania).

Załączniki:
 1. Oświadczenie(a) członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia(ją) wymóg dobrej reputacji (plik do pobrania).

 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (plik do pobrania).

 3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.

 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących odpowiedniej zdolności finansowej.

 5. Wyciąg z CEIDG / KRS-u.

 6. Dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1.  Wypełnij wniosek.
 2. Skompletuj dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. Odbierz licencję.

Opłaty


 1. Opłaty administracyjne (w zależności od okresu ważności licencji):                                                                         - od 2 do 15 lat - 800 zł                                                                                                                                            - od 16 do 30 lat - 900 zł                                                                                                                                          - od 31 do 50 lat  - 1000 zł                                                                                                                                       Opłatę można wnieść:                                                                                                                                                - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a                                                                                       - przelewem na konto Urzędu Santander Bank S.A - nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154

  opłata administracyjna za udzielenie licencji na pośrednictwo                                       

 2. Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:                                                                                        17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje) Opłatę można wnieść:                                                                                                                                               - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a                                                                                       - przelewem na konto Urzędu Santander Bank S.A. nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za licencję na przewóz osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo - licencja na pośrednictwo”.

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia otrzymania licencji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

Informacje dodatkowe

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 504 97 36, 723 183 001 fax: +48 62 5049745 e-mail: wk@um.kalisz.pl.

 • Prezydent Miasta Kalisza jest organem właściwym w sprawie udzielenia licencji przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarze miasta Kalisza.
 • Opłatę za udzielenie licencji należy uiścić przed złożeniem wniosku.

 • Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

 • Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

 • Powyższy wymóg zdolności finansowej potwierdza się:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym;

  • dokumentami potwierdzającymi:

   • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

   • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

   • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

   • własność nieruchomości.

 • Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 • Złożyć wniosek o wydanie licencji i odebrać licencję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.                                                                                                      
 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • Możliwe jest doręczenie licencji za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z licencją może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost. Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2377 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-09 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-09 13:06:46 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-23 22:51:59 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-01-09 13:06:46
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-08-04 - 2024-01-09 10:41:10
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja