Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Szczegóły karty

WO-02 (20)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Historyczny

Wydział: Wydział Organizacyjny

Proces: Nadzorowanie systemu zarządzania

Właściciel: Domaradzka Katarzyna, Ludwicka Anna, Tomczyk Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Cieloszyk Marcin

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek składa się w określonych sytuacjach (patrz informacje dodatkowe).

Wniosek nalezy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów :

- przesłać poczta tradycyjną,

- przesłać pocztą elektroniczną,

- przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP,

- złożyć osobiście w Urzędzie w godzinach jego pracy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wszystkie komórki organizacyjne
Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a, Al. Wolności 4, ul. Poznańska 183-185, ul. Warszawska 95, ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz,

szczegółowe informacje:
II piętro, pokój nr 51
tel. : +48 62 7654340, 7654341, 7654346

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli odpowiedź w tym terminie nie jest możliwa, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Upewnij się, że interesująca Cię informacja nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kalisz.pl) lub zadzwoń albo przyjdź do Urzędu i zadaj pytanie w interesującej Cię sprawie.
 2. Jeżeli informacji nie można uzyskać niezwłocznie, złóż wniosek.
 3. Odpowiedzi udzielimy w sposób i w formie określonym we wniosku, chyba że nie dysponujemy niezbędnymi środkami technicznymi. W takiej sytuacji pisemnie powiadomimy Cię o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskażemy, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia nie złożysz wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Opłaty

W zależności od kosztów jakie trzeba ponieść żeby informację udostępnić.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Częstochowska 12), za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Informacje dodatkowe

 • Głównym kanałem udostępnienia informacji publicznych jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza  (www.bip.kalisz.pl).
 • Na wniosek udostępnienia się jedynie takie informacje, których nie zawiera Biuletyn lub, których nie da się udostępnić niezwłocznie.
 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 • Szczególne zasady dotyczące udostępnienia informacji publicznej dotyczącej dokumentów z Sesji Rady Miasta Kalisza lub posiedzeń komisji Rady reguluje Statut Miasta Kalisza
 • Dane osobowe nie są wymagane, ale dla uzyskania decyzji o odmowie udostępnienia danych - dane osobowe należy podać . Decyzja odmowna będzie zawierała pouczenie o trybie odwoławczym.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia  przez Prezydenta Miasta Kalisza Pani/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

  W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 2176 z późn. zm.);
 • par. 8 Statutu Miasta Kalisza stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/630/2018  Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7321).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2022-03-01 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2022-08-03 08:23:35 Przez: Cieloszyk Marcin
Generowany dnia: 2024-05-27 13:33:19 Przez: Gość