Uzyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieSzczegóły karty

WKST-03 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Woźniak Anna

Osoba Nadzorująca: Dziedziak Grażyna

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza (bez wzoru druku) w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane w ciągu roku budżetowego.

Wniosek nie ma formy druku, lecz musi zawierać dane określone w załączniku do uchwały Nr XLVIII/719/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:

 • nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie,
 • treść i rodzaj zadania (opis zadania które podmiot chce realizować, zakres rzeczowy,
  założenia programowe, sposób realizacji, przewidywane efekty itp.)
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • planowany całkowity koszt przedsięwzięcia oraz szczegółową kalkulację kosztów zadania,
 • źródła finansowania kosztów zadania,
 • wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu,
 • prognozowaną liczbę odbiorców (uczestników) lub inne dane przybliżające celowość realizacji zadania

Miejsce załatwienia sprawy

 • Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza (Ratusz, Główny Rynek 20, I piętro, pok. 21)
 • Kancelarii Urzędu Miasta w Kaliszu (II piętro, pok. 48a)
 • lub w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza 
  Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,  pok. 57

Termin

 • Pisemne wnioski o przyznanie dotacji należy składać do Prezydenta Miasta Kalisza w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy,
 • Informacja o przyznaniu (lub nieprzyznaniu dotacji) przekazywana jest pisemnie przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Kalisza budżetu na rok, w którym ma być udzielona dotacja
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane w ciągu roku budżetowego,
 • Informacja o przyznaniu (bądź nieprzyznaniu dotacji) przekazywana jest pisemnie przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Sposób załatwienia sprawy

 • Prezydent Miasta przekazuje wnioski do zaopiniowania Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
 • Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy ( a wnioski złożone w ciągu roku po sprawdzeniu pod względem formalnym i zaopiniowaniu) opiniuje wnioski i przedkłada Prezydentowi Miasta propozycje przyznania dotacji – do zatwierdzenia,
 • zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wnioski o dotację stanowią podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy (a wnioski składane w ciągu roku stanowią podstawę do zwiększeniu dotacji uchwałą w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dany rok budżetowy) po zatwierdzeniu przyznania środków w formie dotacji przez Radę Miejską Kalisza (uchwała budżetowa)
 • Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki pisemnie zawiadamia podmioty uprawnione o przydzieleniu dotacji lub braku możliwości dofinansowania zadania,
 • w przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, podmiot wnioskujący o dotację dokonuje weryfikacji kosztorysu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy, warunkującej przekazanie przyznanej dotacji
 • rozliczenie przyznanej dotacji następuje wg wzoru Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystki
 • Uwaga: Rada Miasta Kalisza uchwala roczny "Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Opłaty


brak

Tryb odwoławczy

brak

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, tel. 62 5049 706, e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Uzyskanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Kalisza oraz z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Kalisza


Podstawa prawna

 • uchwała Nr XLVIII/719/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 141, poz. 3444).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-11-14 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-15 08:07:09 Przez: Dziedziak Grażyna
Generowany dnia: 2024-05-23 22:40:15 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-03-17 - 2022-11-15 08:07:09
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-23 - 2021-03-17 12:55:02
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2015-07-09 - 2018-07-23 12:42:17
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja