WTÓRNIK KARTY POJAZDU BEZ WYMIANY DOWODU REJESTRACYJNEGOSzczegóły karty

WSO-07 (26)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-12-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WTÓRNIK KARTY POJAZDU BEZ WYMIANY DOWODU REJESTRACYJNEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

• wniosek o wtórnik karty pojazdu (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-07-01).
• załączniki:

-oświadczenie o utracie karty pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

-oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
-oryginał karty pojazdu, jeśli nie uległa zagubieniu, kradzieży,
-dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
• Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
- przedstaw ważną polisę OC

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15,
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. + 48 62 5049791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór karty pojazdu.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  75,00 zł
  - karta pojazdu,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł
  - opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł
  - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 •  opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. Nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. Nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.

  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

• złożyć wniosek o wtórnik karty pojazdu i odebrać kartę pojazdu w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
• pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
• dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
• odbiór karty pojazdu następuje po przedłożeniu:
- dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • istnieje możliwość zarezerwowania wizyty online na stronie internetowej www.kalisz.pl zakładka urząd, e-urząd zarezerwuj kolejkę W BOI.
 • istnieje możliwość otrzymania wiadomości o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie (sms lub e-mail). Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o rejestrację.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu:  https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

• art. 77 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)
• § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457),
• §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 451)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546)
• ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021r., poz. 854 z póź. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-12-16 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2022-06-03 07:44:13 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-22 21:36:52 Przez: Gość