PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI JAKO ZGODNY Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENUSzczegóły karty

WGK-13 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-05-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI JAKO ZGODNY Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Burzyńska Iwanow Agata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP
Wniosek o podział nieruchomości ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu, położenia działki oraz celu podziału.


Załączniki:

 • mapa zasadnicza ze wstępnym projektem podziału – oryginał – ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania, 
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – oryginały,
 • odpis z księgi wieczystej lub protokół badania księgi wieczystej sporządzony przez wykonawcę pracy podziałowej – kserokopia – oryginał do wglądu, 
 • decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – kserokopia – oryginał do wglądu.

II ETAP
Wniosek o wydanie decyzji podziałowej.

Załączniki:

 • mapa zasadnicza z projektem podziału nieruchomości - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania, 
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych / wykaz zmian gruntowych na mapie z projektem podziału nieruchomości,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Powyższe dokumenty muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70,
tel. 062 7654 386

Termin

I ETAP – postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości wydawane jest w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy.

II ETAP – w ciągu 30 dni po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami do I ETAPU przekazywany jest do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta celem uzyskania w formie postanowienia opinii proponowanego podziału nieruchomości. Po wydaniu postanowienia, pozytywnie opiniującego proponowany podział nieruchomości i po dostarczeniu kompletu dokumentów będących załącznikami do II ETAPU, wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości będąca podstawą do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Zażalenie od postanowienia oraz odwołanie od decyzji można składać w Urzędzie Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w pok. Nr 21 lub listownie.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza.
Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny A) – zgodnie z którymi dokumentacja nie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna


 • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2021-05-12 Przez: Burzyńska Iwanow Agata
Akceptowany dnia: 2022-05-23 13:06:56 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-06-22 13:46:45 Przez: Gość