Składanie wniosków
o przyznanie Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza

Szczegóły karty

WKST-018 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Składanie wniosków
o przyznanie Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Wesołowska Izabela

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

 

Wniosek w sprawie przyznania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza

wraz z załącznikami


KLAUZULA INFORMACYJNA

Uwaga:

obowiązujące załączniki, tj. dokumentacja dotychczasowej działalności czy portfolio
w przypadku działalności artystycznej, należy składać w formie elektronicznej, tj. drogą mailową na adres
wksit@um.kalisz.pl (maksymalny rozmiar pojedynczego maila do 20 MB) lub na płycie CD

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20,  pok. 57, w godz. 7.30 – 15.30.

W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

tel. 62 7654 307
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Termin

 

Wnioski przyjmowane są do:
- 31 marca – pierwszy nabór

- 30 czerwca – drugi nabór (w przypadku niewykorzystania środków w pierwszym naborze)

Sposób załatwienia sprawy

 

1. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza, a następnie przekazywane wraz z opracowanym zestawieniem

Prezydentowi Miasta Kalisza, który kieruje je do Komisji ds. Stypendium Kulturalnego

Prezydenta Miasta Kalisza, zwanej dalej Komisją Stypendialną.
Komisja Stypendialna opiniuje oraz ocenia wnioski, a następnie przedstawia wypracowane

stanowisko Prezydentowi Miasta Kalisza.

2. Prezydent Miasta Kalisza na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej

podejmuje decyzję o przyznaniu Stypendium. Decyzja Prezydenta ma charakter ostateczny i nie

przysługuje od niej odwołanie.

3. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza wykaz Stypendystów na stronie internetowej Miasta Kalisza

wraz z podaniem tytułu projektu, kryterium oraz kwoty przyznanego Stypendium.

4. Stypendium jest wypłacane na podstawie umowy stypendialnej zawartej między Prezydentem Miasta Kalisza, a osobą, której zostało przyznane Stypendium.

Opłaty

  brak

Tryb odwoławczy

  brak

Informacje dodatkowe

 

1. O Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Kalisza może ubiegać się osobie fizyczna w wieku powyżej 15 lat, zajmująca się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym. W przypadku osoby niepełnoletniej, wniosek o Stypendium składa jej opiekun prawny.

2. Stypendium jest indywidualne i przyznawane raz w roku danemu Stypendyście.

3. O stypendium można ubiegać się co dwa lata.

4. Termin realizacji projektu nie może być późniejszy niż do końca roku kalendarzowego.

5. Stypendium przyznawane jest na realizację projektów o charakterze artystycznym
i kulturalnym.

6. Przez projekt artystyczny i kulturalny rozumie się w szczególności prace twórcze zmierzające
do powstania nowego dzieła, wykonania utworu, zorganizowania wydarzenia artystycznego lub

kulturalnego, o ile stanowi ono integralną część lub zwieńczenie pracy twórczej opisanej we

wniosku.

7. Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin:

a) literatura

b) muzyka

c) sztuki wizualne

d) taniec

e) teatr i film

f) animacja i edukacja kulturalna

g) opieka nad zabytkami

h) inne


8. Stypendium może stanowić dofinansowanie do:

- działań związanych z realizacją projektu

- zakupu środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu (np. instrumentów, sprzętu,

urządzeń wyposażenia pracowni).

9. Stypendium przyznaje się na realizację projektów, na które nie zostało przyznane

dofinansowanie z innych źródeł publicznych.

10. Stypendium nie obejmuje realizacji prac dyplomowych, zakupu wyłącznie środków

trwałych, nieruchomości, honorariów osób trzecich, ponoszenia opłat administracyjnych
i innych oraz dofinansowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

11. Projekt realizowany w ramach Stypendium nie może być częścią pracy naukowej, w ramach

której osoba ubiegająca się o stypendium otrzymuje wynagrodzenie lub stypendium naukowe.

12. Osoba ubiegająca się o Stypendium nie może być związana umową o pracę bądź

cywilnoprawną z podmiotem, którego działania są zbieżne z projektem.

13. Stypendysta w ramach Stypendium może prowadzić działalność kulturalną na terenie kraju

lub za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji Miasta Kalisza.


Podstawa prawna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 7b ust. 1i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.)


Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-10 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 12:07:43 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2024-07-15 11:51:44 Przez: Gość


Historia zmian

  1. Zmieniono: 2022-11-10 - 2022-11-10 12:07:43
    Przez: Bogaczyk Urszula
    Poprzednia wersja
  2. Zmieniono: 2022-05-20 - 2022-11-10 11:45:57
    Przez: Bogaczyk Urszula
    Poprzednia wersja