Sposób ustalania i tryb  wypłacania  świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy
Szczegóły karty

WZKO-02 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Sposób ustalania i tryb  wypłacania  świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

Historyczny

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Koszyczarek Ewa, Quoos Aleksander

Osoba Nadzorująca: Kałużny Dominik

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek  o ustalenie i wypłatę należytego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierz składa do Prezydenta Miasta Kalisza (zawierający ewentualnie numer rachunku bankowego żołnierza).
  2. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych zawierające kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń.
  3. W stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierające kwotę  dochodu uzyskanego  przez żołnierza  z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21  i następnie pomnożona  przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,
  4. W stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby zaświadczenie pracodawcy, które powinno zawierać kwotę miesięcznego wynagrodzenia  otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
  5. W stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej - wysokość kwoty w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych stwierdza Prezydent Miasta.

Miejsce załatwienia sprawy

  1. Urząd Miasta Kalisza, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kalisz ul. Kościuszki 1a

Szczegółowe informacje

IV piętro, pokój nr 403 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 062 765 44 36 e-mail:wzkso@um.kalisz.pl

Termin

Wypłata świadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie do 7 dni.

Przelew środków pieniężnych na wskazane konto bankowe lub odbiór w kasie Urzędu Miasta,  Główny Rynek 20.

Opłaty


Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art 133 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej             ( Dz. U z 2021 r. poz. 372) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy, o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

  1. Art. 119a  ustawy z dnia 21.11.1967 r. o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (tekst jednolity, Dz. U z 2021 r. poz. 372)  w związku  z art. 801 ustawy z dnia 1 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r.  poz. 655)                                                                             
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia  pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, (Dz. U z 2018 r. poz. 881.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2020-05-06 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2022-05-13 10:38:46 Przez: Koszyczarek Ewa
Generowany dnia: 2024-07-22 19:23:42 Przez: Gość