Zgłoszenia przypadków naruszeń prawa dokonywane przez osoby fizyczne w kontekście związanym z pracą w Urzędzie Miasta Kalisza

Szczegóły karty

WO-005 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-12-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenia przypadków naruszeń prawa dokonywane przez osoby fizyczne w kontekście związanym z pracą w Urzędzie Miasta Kalisza

Wydział: Wydział Organizacyjny

Proces: Nadzorowanie systemu zarządzania

Właściciel: Domaradzka Katarzyna, Ludwicka Anna, Tomczyk Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Cieloszyk Marcin

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenia dokonywane mogą być w określonych sytuacjach (patrz informacje dodatkowe).

2. Zgłoszenia powinny być dokonywane poprzez funkcjonujące w Urzędzie wewnętrzne kanały zgłoszeń tj.:

1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@um.kalisz.pl;

2) w formie papierowej adresując korespondencję do Prezydenta Miasta Kalisza na adres

62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia – do rak własnych w SEKRETARIACIE nie otwierać”.

3. Wzór karty zgłoszenia – plik do pobrania poniżej

4. Zgłoszenie może zostać dodatkowo udokumentowane zebranymi dowodami, zeznaniami.

Miejsce załatwienia sprawy

  Urząd Miasta Kalisza

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Zgłoszenia w formie pisemnej można składać

w sekretariacie Prezydenta Miasta, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Szczegółowe informacje
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym,
Główny Rynek 20, II piętro, pokój 51,
tel. :+ 48 62 7654 341, 62 7654 346 , e-mail: wo@um.kalisz.pl

Termin

  W ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

W skład Zespołu wchodzą osoby wyznaczone przez Prezydenta Miasta Kalisza.

2. Z ustaleń przeprowadzonych w trakcie postępowania wyjaśniającego Zespół przygotowuje protokół.

3. Protokół zawiera opis stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości, ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne. Protokół powinien zawierać również propozycje dalszych działań.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia Zespół powinien wskazać działania jakie należy podjąć wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie, działania zapobiegające nieprawidłowościom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w Urzędzie.

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

  1. Zgłoszenia niniejsze dokonywane mogą być przez osoby fizyczne, w tym przez:

1) pracowników Urzędu Miasta Kalisza, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;

2) osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

3) osoby świadczące pracę na rzecz Urzędu na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) stażystę;

5) wolontariusza;

6) wykonawców, podwykonawców, dostawców i osób działających pod ich nadzorem

2. Rozpatrywane mogą być w szczególności zgłoszenia dotyczące:

1) zamówień publicznych;

2) usług, produktów i rynków finansowych;

3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4) bezpieczeństwa transportu;

5) ochrony środowiska;

6) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

7) ochrony prywatności i danych osobowych;

8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

9) interesów finansowych Unii Europejskiej;

10) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

11) naruszeń zasad kodeksu etyki pracowników Urzędu;

12) naruszeń praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;

13) działań o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie, poświadczenie nieprawdy.

3. Jako kontekst związany z pracą należy rozumieć obecne lub przyszłe działania związane z pracą w Urzędzie Miasta Kalisza, w ramach których – niezależnie od charakteru działań – osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłaby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z Administratorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 00. Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56. Cele i podstawy przetwarzania. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa zgodnie z obowiązującą „Procedurą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Kalisza”. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych mogą mieć jedynie upoważnieni przez Administratora pracownicy Urzędu Miasta Kalisza wskazani w „Procedurze przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Kalisza”. Pracownicy zobowiązani są do zachowania w poufności danych osoby zgłaszającej. Przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Prawa osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych, przysługuje Pani/Panu: • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; • prawo do ograniczenia przetwarzania danych; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych. Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych wynika z „Procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Kalisza”. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa i podjęcia działań następczych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.).
2. Zarządzenie Nr 806/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Kalisza.

Załączniki

Dodany dnia: 2021-12-30 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2021-12-31 11:43:09 Przez: Cieloszyk Marcin
Generowany dnia: 2024-05-27 12:56:11 Przez: Gość