Uzupełnienie aktów stanu cywilnego.Szczegóły karty

USC-14 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-06-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Stasiak Teresa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) druk do pobrania w urzędzie
 2. w przypadku uzupełnienia aktu urodzenia składa się
  a)odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa;
  b)odpis zupełny aktu urodzenia matki, jeśli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – również odpis zupełny aktu urodzenia ojca
 3. w przypadku uzupełnienia aktu małżeństwa składa się
  a)odpisy zupełne aktów urodzeń osób zawierających małżeństwo
 4. akt zgonu może być uzupełniony na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa lub odpisu zupełnego aktu urodzenia zmarłego

  Odpisów nie należy dołączać jeżeli zdarzenia miały miejsce w urzędzie stanu cywilnego w Kaliszu.
 5. dowód wpłaty opłaty skarbowej
 6. dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter – stanowiska nr 6 i 7 – Wypisy z aktów stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 5049743, 5049789, 5049783

Termin

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W miarę możliwości do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Interesant składa w urzędzie wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego wraz z kompletem dokumentów.
 2. Decyzję o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu, który ma podlegać uzupełnieniu
 3. Interesant potwierdza odbiór decyzji potwierdzając prawidłowość zawartych w niej danych

Opłaty

39 zł,- za wydanie decyzji o uzupełnieniu aktu.

Opłata uiszczana jest w kasach urzędu- Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia Decyzji, a następnie przekazywane są w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji uzyskać można pod
numerem telefonu: 62 5049782, 5049743, 5049789, 5049783
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art. 36 Ustawy z dnia 29.09.1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-06-26 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-05-09 11:31:21 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-01-26 23:24:20 Przez: Gość