Uzyskanie decyzji o zaszeregowaniu pól biwakowych i wpisu do ewidencji. Uzyskanie wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie. Szczegóły karty

WKST-01 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie decyzji o zaszeregowaniu pól biwakowych i wpisu do ewidencji. Uzyskanie wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Wierzejska Holewska Agata

Osoba Nadzorująca: Dziedziak Grażyna

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie obiektu do ewidencji uwzględniające:
a. określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
b. nazwa i adres obiektu hotelarskiego,
c. liczba miejsc noclegowych,
d. informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu.
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).
3. Odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Opis obiektu.


UWAGA!

Wniosek może zostać złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:

http://www.bip.kalisz.pl/index.php?file=esp222.php


Miejsce załatwienia sprawy


Zgłoszenia, adresowane do Prezydenta Miasta Kalisza, przyjmowane są
w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Kaliszu
Główny Rynek 20
tel. fax. 062/7654307
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Termin

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim - pole biwakowe
- przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniej
kategorii i rodzaju.
2. Uzyskanie decyzji o zaszeregowaniu pola biwakowego do odpowiedniego rodzaju obiektu
hotelarskiego i dokonanie wpisu do ewidencji następuje w terminie 30 dni od daty wpływu
wniosku.
3. Wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie dokonuje się w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.
 2. Wpis do ewidencji innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Opłaty

1. Wpis do ewidencji – brak opłat
2. Za wydanie decyzji – o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju – pole biwakowe opłata wynosi 17 zł.

Uwaga: opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wynosi : dla oceny pól biwakowych 100 zł.
Opłaty wnosi się na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, nr konta

Santander Bank S.A  07 1090 1128 0000 0001 5108 9154  dopiskiem : opłata za dokonanie oceny – pole biwakowe, lub w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki 1 a, Główny Rynek 20.

Tryb odwoławczy


Od decyzji o zaszeregowaniu stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe


1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informację o: zaprzestaniu świadczenia usług, uzyskaniu decyzji o wpisaniu obiektu do ewidencji prowadzonej przez inny organ, zmianę działalności na stałą lub sezonową, zmianę liczby miejsc noclegowych.
2. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. Kościuszki 1 a, tel. 062/5049701, e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Uwaga: przed wydaniem decyzji o w zakresie rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich Prezydent Miasta Kalisza może zwrócić się o opinię do wyspecjalizowanych stowarzyszeń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o usługach turystycznych). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy, o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( tj. Dz.U. z 2020, poz. 2211)
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DZ. U. z 2017 r.,poz. 2166)
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego ( Dz. z 2011 r. Nr 10 poz.54 )
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-29 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2023-01-02 10:11:56 Przez: Dziedziak Grażyna
Generowany dnia: 2024-05-24 17:15:38 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-11-09 - 2023-01-02 10:11:55
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-30 - 2022-11-10 09:23:27
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-07-30 - 2022-05-20 11:03:27
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja