Czyste powietrze
Szczegóły karty

BSR-012 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-10-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Czyste powietrze

Historyczny

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Błaszczyk Hubert, Niełacna Arleta

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

 • wniosek żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (druk znajduje się w załącznikach)
 •  oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - część III wniosku,
W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
* zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (kopia + oryginał do wglądu) o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - część IV wniosku,
* umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego (kopia + oryginał do wglądu) – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
* umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (kopia + oryginał do wglądu)– w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
W przypadku osób pobierających lub płacących alimenty:
* odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (kopie + oryginały do wglądu), a także gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
* w przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby zamieszkującej poza terytorium Polski – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kopie + oryginały do wglądu),
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

Miejsce załatwienia sprawy

 

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego

Odbiór zaświadczenia: osobiście lub doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru).

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

  do 7 dni - wydanie zaświadczenia w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów

Sposób załatwienia sprawy

 dokument:  wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, które należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),
 • termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia postanowienia,

 • koszty odwołania: brak.

 

Informacje dodatkowe

Biuro Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Kalisza w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Kalisza wydaje zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest wymagany przez NFOŚ lub WFOŚ w celu przyznania dofinansowania, co strona poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, o której mowa w art. 411 ust. 10g w/w ustawy, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna, o której mowa w art. 411 ust. 10g w/w ustawy, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., prawo ochrony środowiska, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., prawo ochrony środowiska - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art1 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., prawo ochrony środowiska - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., prawo ochrony środowiska , z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
1) rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., prawo ochrony środowiska;
2) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn.zm.):
 • dochód rodziny (gospodarstwa domowego) – to suma dochodów członków rodziny (gospodarstwa domowego),
 • dochód członka rodziny (gospodarstwa domowego) - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny (gospodarstwa domowego) uzyskany przedostatnim/ostatnim w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.
Rodzaje dochodu uwzględniane przy wydawaniu zaświadczenia:
 •  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (powyższe informacje pozyskiwane są przez organ samodzielnie),
 •  dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (powyższe informacje pozyskiwane są przez organ samodzielnie),

W przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej " w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których między innymi zalicza się: alimenty na rzecz dzieci; dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom; kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; świadczenie rodzicielskie; stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca; świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.


Ponadto Biuro Świadczeń Rodzinnych w Kaliszu informuje o corocznej przerwie w wydawaniu zaświadczeń w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.
Powyższa przerwa dotyczy wyłącznie osób, którzy uzyskiwali dochód z gospodarstwa rolnego.


Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Biuro Świadczeń Rodzinnych nie będzie miało możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogło wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
3. Ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. z 2021 poz. 1162)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-02-11 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2023-11-10 12:32:59 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2024-06-22 12:08:04 Przez: Gość