UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMISzczegóły karty

WSO-59 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Bugajna Violetta

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym złożonym w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

2. Załączniki:

• dokument pozwalający na stwierdzenie interesu prawnego lub faktycznego, osoby, jednostki organizacyjnej,

  ubiegającej się o udzielenie informacji

• dowód wpłaty

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A   62-800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10,13

Termin

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych udziela się bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o udostępnienie. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełnij i złóż wniosek
  • pisemnie
  • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na                     zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 670 ze zm.)
  • w przypadku stwierdzenia braków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Odbierz informację
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na skrzynkę platformy ePUAP

    Opłaty

    31 zł za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym
            (danych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby)
          - opłaty można dokonać w kasach urzędu (Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A) lub na rachunek
            bankowy Urzędu Miasta Kalisza  nr.  : PKO BP S.A. nr 87 1020 2212 0000 5502 0387 5408
          - w sytuacji złożenia wniosku przez pełnomocnika opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł              
            (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej)
          - pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej

    Tryb odwoławczy

    Na decyzję o odmowie udostępniania danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

    Informacje dodatkowe

    Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji związanej z Rejestrem Dowodów Osobistych, można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 50 49 740 lub +48 62 50 49 742 ,fax +48 62 50 49 797,
    e-mail: el-wso@um.kalisz.pl; wso@um.kalisz.pl

    Podstawa prawna

    1. art 63-78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych ( Dz.U. 2021 poz. 816 ze zm. ).
    2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych
        i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. 2016 poz. 319 t.j).
    3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie
       określenia   wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji
       związane z dowodami osobistymi ( Dz.U. 2015 poz. 1604 t.j)
    4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne   (Dz.U. 2021 poz. 670 ze zm.)
    5. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 ze zm.)

    Załączniki


    Historyczny

    Dodany dnia: 2021-07-20 Przez: Dolak Klaudia
    Akceptowany dnia: 2021-11-08 11:32:18 Przez: Walczyńska Anna
    Generowany dnia: 2023-01-28 07:28:37 Przez: Gość