REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
Szczegóły karty

USC-019 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 

Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1. Wniosek o przekazanie ( aktualizację, usunięcie ) danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć w urzędzie przygotowując:

- dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport )

- telefon lub inne urządzenie, na które za pośrednictwem sms-a lub na adres skrzynki e-mail zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych - jeśli dane w rejestrze potwierdzane są przy pracowniku urzędu.

2. Wniosek o przekazanie ( aktualizację, usunięcie ) danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć przez internet przygotowując:

- login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód

- telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Tadeusza Kościuszki 1A

62 - 800 Kalisz

Biuro Obsługi Interesantów

I piętro - pok. 41A tel. 62 50 48 501

 

Termin

  Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy

Sposób załatwienia sprawy

 

W urzędzie:

Po wpisaniu lub aktualizacji danych kontaktowych będą one dostępne w rejestrze danych kontaktowych od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Przy wniosku o usunięcie danych - zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać ( nie zostanie przesłany żaden kod potwierdzający ).

Przez internet:

Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa Wnioskodawca przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem odręcznym. Informacje będą dostępne w rejestrze danych kontaktowych od razu po ich potwierdzeniu kodem. Przy usuwaniu danych - zostaną usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać ( nie zostanie przesłany żaden kod potwierdzający )

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

 

Dane do rejestru danych kontaktowych może przekazać osoba pełnoletnia, posiadająca nr PESEL, mająca pełna zdolność do czynności prawnych.

Dane do w/w rejestru można przekazać, aktualizować lub usuwać osobiście bez konieczności wizyty w urzędzie, przy pomocy usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji podpisanej profilem zaufanym, podpisem elektronicznym lub podpisem odręcznym.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który ma dostęp do rejestru danych kontaktowych - niezależnie od miejsca stałego zameldowania.

Dostęp do rejestru ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Wpisanie swoich danych do rejestru umożliwia szybki i skuteczny kontakt urzędu w celu powiadomienia o dokumentach gotowych do odbioru, rozpatrzeniu złożonych wniosków, potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji o sprawach prowadzonych w urzędzie itp.


ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2021 poz. 670 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19.12.2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych ( Dz. U. 2019 poz. 2467 ).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-08-18 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2023-08-29 12:57:51 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-07-15 12:28:26 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-05 - 2023-08-29 12:57:50
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-09-21 - 2022-12-29 13:15:56
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-10-19 - 2022-09-21 09:35:46
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja