Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Szczegóły karty

USC-02 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-06-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste rodziców dziecka
 2. matka dziecka, w zależności od stanu cywilnego, przedstawia:
  • panna – odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli urodziła się poza Kaliszem
  • wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli urodziła się poza Kaliszem oraz skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka, jeżeli zmarł poza Kaliszem
  • rozwiedziona –odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i ewentualnej, zmianie nazwiska po rozwodzie - gdy małżeństwo zawarto poza Kaliszem kobieta pozostająca w separacji – akt małżeństwa z adnotacją o separacji, jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Kaliszem

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnegoul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 41 – Rejestracja noworodków
lub parter - stanowisko nr 6
tel. : 62 5049749, 5049783, 5049789

Termin

Protokół uznania ojcostwa sporządzony zostaje w dniu zgłoszenia się Interesantów tj. rodziców dziecka do urzędu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. rodzice dziecka zgłaszają się osobiście ( razem ) do Urzędu, posiadając wymagane dokumenty
 2. urzędnik sporządza protokół o uznaniu ojcostwa
 3. rodzice zapoznają się z protokołem i z informacją dotyczącą różnic pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.
 4. kierownik USC przyjmuje oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca oraz wyrażeniu zgody na uznanie ojcostwa przez matkę dziecka.
 5. protokół o uznaniu ojcostwa podpisują rodzice dziecka oraz kierownik lub zastępca kierownika USC.

Opłaty

W chwili sporządzenia aktu urodzenia noworodka – wydaje się 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka.

W przypadku zmiany danych dziecka – na wniosek rodziców odpis aktu urodzenia wydaje się odpłatnie / 22 zł,- /

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano.

Kierownik powiadamia zainteresowanych / w terminie 7 dni / o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących uznania ojcostwa można uzyskać pod numerem
telefonu 62 5049789, 5049783, 5049782, 5049749
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049 797

UWAGA
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, po okazaniu odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.
Można uznać ojcostwo wyłącznie w odniesieniu do dziecka małoletniego.
Możliwe jest uznanie przed urodzeniem się dziecka tj. uznanie dziecka poczętego.
Uznanie ojcostwa dopuszczalne jest również po śmierci dziecka.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Dziecko uznane nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców.
Rodzice mogą wskazać nazwisko matki lub ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Jeśli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda.

Podstawa prawna

 1. art. 7 ust. 3a, art.14 ust.1 i 2 i art.43 - 45 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.)
 2. art.72 - 83 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 poz.788 ze zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2013-06-26 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-05-09 11:29:07 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2021-03-03 05:50:36 Przez: Gość