Zgłaszanie kandydatów do dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Szczegóły karty

WKST-02 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłaszanie kandydatów do dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Plajzer Lidia, Wesołowska Izabela

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

Wniosek (kandydatury indywidualne lub zbiorowe) zawierający dane zgłaszającego (imię nazwisko lub nazwa organizacji, stanowisko – funkcja) oraz dane rekomendowanego wraz z opisem dokonań w sezonie kulturalnym, za który przyznawane są Nagrody.

- mile widziane: opinie recenzje, rekomendacje, itp.

Uwaga: bez wzoru druku

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Kaliszu
przy ul. Kościuszki 1a (III piętro, pok. 315)

tel. 62/50 49 702 lub 703
fax 62/50 49 701
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Termin

 1. Rekomendacje przyjmowane są do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
 2. Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Kalisza odbywa się zwyczajowo w IV kwartale danego roku podczas uroczystej Inauguracji nowego sezonu kulturalnego.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wnioski sprawdzone przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki przekazywane są Prezydentowi Miasta Kalisza, który kieruje je – za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza – do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMK.
2. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków, przekazuje Prezydentowi Miasta Kalisza propozycje kandydatów do dorocznych Nagród.
3. Decyzję o uhonorowaniu podejmuje Prezydent Miasta Kalisza.
4. Kandydaci, zakwalifikowani do Nagród są o tym fakcie powiadamiani.
5. Osoby, którym przyznano Nagrody w formie gratyfikacji finansowej otrzymują stosowne druki, które po wypełnieniu należy dostarczyć do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.
6. Wszystkie zainteresowane podmioty (zgłaszający, kandydaci) otrzymują zaproszenia na doroczną uroczystość – Inaugurację Roku Kulturalnego.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

 1.  Uprawnieni do składania wniosków:
 • stowarzyszenia społeczno - kulturalne,
 • związki i grupy twórcze,
 • instytucje kultury, 
 • szkoły artystyczne, 
 • media, 
 • radni Rady Miasta Kalisza

 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w formie gratyfikacji finansowych, nagród rzeczowych bądź listów gratulacyjnych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 862 z późniejszymi zmianami).
 2. Uchwała Nr XI/133/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2018-07-23 Przez: Cieślak Iwona
Akceptowany dnia: 2018-07-23 12:42:11 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2019-08-23 21:36:51 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2017-09-18 - 2018-07-23 12:42:11
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2016-06-20 - 2017-09-18 12:25:26
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2016-06-16 - 2016-12-06 13:03:56
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-06-20 14:13:22
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2014-07-02 - 2015-07-09 11:59:48
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2013-01-28 - 2014-07-02 09:21:31
  Przez: Marciniak Mieczysław
  Poprzednia wersja