DECYZJA NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCISzczegóły karty

WBUA-011 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-05-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

DECYZJA NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Brzozowska Bukwa Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości(PB-14),
 • dokument potwierdzający próby uzyskania zgody na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • opis sposobu i zakresu prowadzenia robót wraz z terminem ich wykonania,
 • sposób ewentualnej rekompensaty naprawy szkód z tytułu korzystania z nieruchomości,
 • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

wbua@um.kalisz.pl

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378, poprzez portal e-Budownictwo, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 46 tel. (62) 7654-360, 7654-313 (poniedziałek, środa, piątek 7.30 - 15.30; wtorek, czwartek 12.00 - 15.30)

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

 Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

 
 1. Decyzja administracyjna.
 2. Decyzję należy odebrać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury pok. 46 (poniedziałek, środa, piątek 7.30 - 15.30; wtorek, czwartek 12.00 - 15.30).

Opłaty

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 2111).

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto: Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 55109011280000000151089163 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia odwołania:Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania pozwolenia na budowę. Podstawą przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należy Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy
ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym dane zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny 6740 kat. archiwalna BE10) – zgodnie z którymi po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe pod kątem zasadności jej dalszego przechowywania.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym prawo do uzyskania informacji o źródle pozyskania danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania pozwolenia na budowę. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 725).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-05-20 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2024-05-20 10:16:42 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2024-07-15 12:31:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-05-15 - 2024-05-20 10:16:42
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-01-03 - 2023-05-23 07:37:10
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-01-03 10:55:08
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja