Uzyskanie odpisów z aktów stanu cywilnego.Szczegóły karty

USC-11 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-06-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Stasiak Teresa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o wpisach w księgach stanu cywilnego, lub ich braku, o sporządzenie kserokopii aktów stanu cywilnego - druk do pobrania w urzędzie.
  2. dowód osobisty – do wglądu.
  3. dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Parter – stanowiska nr 6 i 7 – odpisy z akt stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 5049743

Termin

  1. wniosek o odpisy z akt stanu cywilnego – realizacja następuje w tym samym dniu.
  2. wnioski złożone korespondencyjnie – zgodnie z kolejnością wpływających pism, w terminie niezwłocznym (do 14 dni).

Sposób załatwienia sprawy

  1. zarejestrowanie wniosku w odpowiednim rejestrze (w zależności od tego jakiego aktu dotyczy).
  2. sprawdzenie danych Wnioskodawcy i jego uprawnień do pobrania odpisu aktu bądź zaświadczenia.
  3. wydanie żądanego dokumentu Wnioskodawcy lub przesłanie go pod wskazany adres.

Opłaty


22,- odpis skrócony
33zł,- odpis zupełny
24zł,- zaświadczenie o braku aktu lub wpisach przy akcie
5zł,- od strony - za potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem.

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania.
Dowód wpłaty dołącza się do podania pozostającego w USC.

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji i przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących wydawania odpisów z akt stanu cywilnego można
uzyskać pod numerem telefonu 62 5049782, 062 5049743
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek sądu lub innego organu państwowego.

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Odpisy podlegające opłacie skarbowej wystawiane są po dołączeniu do wniosku dowodu wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Podstawa prawna

  1. art.79, art.83 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-06-26 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-05-09 11:31:04 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-06-22 13:09:42 Przez: Gość