Oświadczenie o nadania dziecku nazwiska męża matki.Szczegóły karty

USC-03 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-06-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Oświadczenie o nadania dziecku nazwiska męża matki.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste matki dziecka i jej małżonka – do wglądu.
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Kaliszem.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter – stanowisko nr 6;
I piętro- pokój nr 35 oraz nr 40
tel. : 62 5049782; 5049789; 5049783

Termin


Protokół zawierający oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki sporządzony zostaje w dniu zgłoszenia się Interesantów do urzędu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Matka dziecka wraz z małżonkiem zgłaszają się razem do urzędu.
 2. Kierownik lub z-ca kierownika USC sporządza Protokół o nadaniu dziecku nazwiska męża matki – zapoznaje z nim Interesantów.
 3. Małżonkowie oraz kierownik USC składają podpisy na Protokole.

Opłaty

Brak - czynność nadania dziecku nazwiska męża matki zwolniona jest z opłat.

W przypadku zmiany danych dziecka – na wniosek rodziców odpis aktu urodzenia wydaje się odpłatnie / 22 zł,- /

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących nadania dziecku nazwiska męża matki można uzyskać
pod numerem telefonu 62 5049789, 5049783, 5049782;
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

UWAGA

 • Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono już nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń jego rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 • Zmiana w akcie urodzenia dziecka ogranicza się jedynie do nazwiska.
 • Nazwisko męża matki można nadać dziecku małoletniemu. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do nadania mu tego nazwiska konieczna jest jego zgoda, wyrażona osobiście.

Podstawa prawna

 1. art.43 ust.2 i art.44 ust.4 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.)
 2. art.90 § 1 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2012, poz.788 ze zm.)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2013-06-26 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-05-09 11:29:15 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-03-05 00:41:03 Przez: Gość