UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIUSzczegóły karty

WSO-42 (28)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-03-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Dolak Klaudia

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
  2. Załączniki – dowód wpłaty
  3. Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość  (dowód osobisty, paszport)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 - sprawy meldunkowe
tel. : +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, fax +48 5049797

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu oraz zaświadczenia o braku osób zameldowanych w domu/lokalu wydawane są w dniu złożenia wniosku lub w terminie wynikającym z aktualizacji rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców .

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.                                                                                                            Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.) - platforma ePUAP
  2. Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej - osobiście lub przez pełnomocnika                                              a. zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne              b. pobranie zaświadczenia o braku osób zameldowanych w budynku/lokalu na podstawie tytułu prawnego        (akt notarialny odpis księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej)

Opłaty

17 zł – za wydanie zaświadczenia (opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów               ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa (opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów     ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

nr. PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 - opłata za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo  

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia można
uzyskać pod numerem telefonu :
+48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, fax + 48 62 50 49 745
mail el-wso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  1. art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021 poz. 510 t.j.)
  2. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020  poz. 1546 ze zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-03-31 Przez: Dolak Klaudia
Akceptowany dnia: 2021-07-21 08:41:01 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-06-22 13:48:45 Przez: Gość