WPIS DO REJESTRU GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY, PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
-WYKREŚLENIE Z REJESTRU GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY, PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH


Szczegóły karty

WGOŚ-025 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-06-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO REJESTRU GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY, PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
-WYKREŚLENIE Z REJESTRU GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY, PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH


Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Klepanda Marta, Malicka Marlena

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 • wniosek sporządzony wg wzoru

Załączniki:

W przypadku wpisu do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

 • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo

 • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

 • dokument wystawiony przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo

 • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia. Zezwolenie na import zwierzęcia do kraju.

(oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32,

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody, pokój nr 29 A, tel. 62 7654 411.

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej, Rolnictwa i Leśnictwa I piętro, pokój nr 31 lub 29 A, tel.  062 7654 406 lub 0627654 411

Termin

 Wpis do rejestru do 1 miesiąca

Wydanie zaświadczenia do 7 dni od dnia wpisania do rejestru

Sposób załatwienia sprawy

 Zaświadczenie.

Opłaty

 26 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpisanie do rejestru

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta  przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze).lub przelewem na konto bankowe  Urzędu Miasta Kalisza ul Główny Rynek 20 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

 Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Informacje dodatkowe

 

Podstawa prawna

 

art 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-06-01 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:19:48 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-15 12:46:58 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-21 - 2024-01-31 11:19:47
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-16 - 2022-10-26 08:03:59
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja