Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Szczegóły karty

WGOŚ-024 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Bazela Marta, Sadowski Edward

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 

1.Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

lub / i

2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32 i 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku – stanowisko ds. ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych, pokój nr 30,
tel. 62 7654 408
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
I piętro, pokój nr 31 i 30, tel. 62 7654 406, 62 7654 414

Termin

 

Deklaracje należy składać od 1 lipca 2021 roku:
- w terminie 12 miesięcy dla budynków już istniejących.
- w przypadku nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła
ciepła lub spalania paliw.

Sposób załatwienia sprawy

 
  1. Przyjęcie deklaracji,

  2. Wprowadzenie danych z deklaracji do systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.


Opłaty

 

Brak opłat za złożenie deklaracji oraz umieszczenie informacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Tryb odwoławczy

  -

Informacje dodatkowe

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7654 408.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554)

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-14 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-19 05:54:20 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2021-10-19 19:06:18 Przez: Gość