Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-06 (17)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Kubiak Danuta

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodny z drukiem WGM- 06-01 albo WGM 06-02
  W przypadku współużytkowania wieczystego wniosek powinien zawierać określone w druku WGM 06-01 albo WGM 06-02 dane i podpisy współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę
  w przypadku gdy reprezentujesz osobę występującą o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa
 2. Załączniki:
  • potwierdzenie dowodu wpłaty opłaty skarbowej od wniosku,
  • w przypadku, gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  

  Ponadto prosi się o załączenie:

  • w przypadku ubiegania się o bonifikatę od opłaty za przekształcenie osób prowadzących działalność gospodarczą - wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

  W przypadku nieruchomości niezabudowanych Miasta Kalisza przeznaczonych pod garaże

  • wypis z planu zagospodarowania Miasta Kalisza albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości (można uzyskać w Wydziale Budownictwa Urbanistyki i Architektury Ratusz II piętro, pok. 42),

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta - piętro III, pokój 67a telefon 62 7654388
 2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa -parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Termin

Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania wyceny nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty oraz – w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa – uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - termin wydania decyzji od 3 do 6 miesięcy.

Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 06-01 albo WGM 06-02
 2. Uzyskaj wyżej wymienione dokumenty
 3. Sporządź i podpisz oświadczenie czy w budynku znajdują się lokale użytkowe lub garaże.
 4. Jeżeli wniosek dotyczy nieruchomości niezabudowanej uzyskaj w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury wypis z planu zagospodarowania Miasta Kalisza albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.
 5. Uiść opłatę skarbową i przynieś lub przyślij pocztą dokumenty do Urzędu.
 6. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem o podjętych czynnościach w sprawie.
 7. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o przekształceniu bądź odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub umorzeniu postępowania.

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa odwołanie składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r.poz.1990 ze. zm.). Opłatę tę ustala się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Opłata za przekształcenie stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu.

W odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5.12.1990r. oraz ich następcom prawnym udziela na ich wniosek bonifikaty od opłaty w wysokości 50%. Pozostałym osobom fizycznym może zostać udzielona bonifikata od opłaty za zgodą wojewody wydaną w formie zarządzenia.

W odniesieniu do nieruchomości Miasta Kalisza zgodnie Uchwałą Nr LI /699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 51 % w przypadku nieruchomości zabudowanych garażami oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż te które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty zobowiązana jest do zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i zbycia na rzecz członków oraz właścicieli lokali w spółdzielni mieszkaniowej.

Osoba bliska – należy przez to rozumieć zstępnych wstępnych rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę która pozostaje ze zbywcą faktycznie w wspólnym pożyciu.

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o przekształceniu bądź odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ostateczna decyzja o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu   +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach,

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019, poz. 1314 z póź. zm )
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.708 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461)
 6. Uchwała Nr LI /699/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. z w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 6080).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-07-02 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2021-07-06 12:02:34 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-03-05 00:12:03 Przez: Gość